Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

FNs verdensmål 

HVAD ER FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

 

Videnscenter for Psykotraumatologi bidrager positivt til nogle af de udfordringer som verden står overfor i dag, ved at leve op til en række af FNs verdensmål. Læs mere om hvilke mål vi bestræber os på at leve op til og hvordan.
 
Verdensmål 3. Sundhed og trivsel
Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5. Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål #3 ikon: Sundhed og trivsel. Hvid på grøn baggrund.

 

 

 

 


Verdensmålet 3 handler om "Sundhed og trivsel".

 Delmål 3.8.1. handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau. Forebyggelse af traumelidelser er et eksplicit mål i Videnscenterets arbejde. Videnscenteret har i flere omgange undersøgt de psykiske følger af spædbarnsdød og forældres reaktioner på at have et meget sygt barn – akut og kronisk. Under covid-19 pandemien har Videnscenteret deltaget i stor undersøgelse med forskere fra 20 andre lande for at identificere de psykologiske forhold, som styrker fællesskab og modstandsdygtighed.

Verdensmål 4 skal sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

I delmål 4.7. står det beskrevet at der gennem uddannelse i globalt medborgerskab og uddannelse for bæredygtig udvikling skal fremmes en fredelig og ikke-voldelig kultur. Videnscenteret bidrager til reduktionen af vold og voldelige kulturer ved at formidle den nyeste viden om vold. På nuværende tidspunkt er en stor del af centerets forskere igang med at sammenfatte en bog om forskellige voldsformer, som skal støtte en række danske faggrupper (læger, psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og andre) i deres arbejde hvor vold kan forekomme. Bogen omhandler 12 forskellige former for vold og fortæller om udbredelse, dynamik, senfølger, og giver anvisninger på at forebygge vold og mindske skaderne efter vold.


Verdensmål 5 vil sikre ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Delmål 5.2. drejer sig om, at alle former for vold mod kvinder og piger i det offentlige og private rum skal elimineres. Videnscenteret har i en lang række sammenhænge undersøgt vold mod kvinder og piger som alt sammen bidrager til en viden, der på tillader en forståelse for hvordan voldsformerne ser ud, samt hvilke tiltag der kan benyttes i reduktionen heraf. Vi har undersøgt kvinder på krisecentre, kærestevold, psykisk vold, stalking, voldtægt og fysisk mishandling samt negativ social kontrol.


Verdensmål 16 vil støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

I delmål 1,2 og 3 står det beskrevet at alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres, mishandling, vold og tortur mod børn skal stoppes og at retssikkerheden skal fremmes. Videnscenteret har undersøgt vold i bred vifte af sammenhænge, som alt sammen bidrager med en viden om hvordan voldsformer kan se ud, hvordan man kan genkende/adskille forskellige former for vold og meget mere. Vi har bl.a.  hjulpet  FN med en undersøgelse af sammenhængen mellem FNs fredsbevarende personale og forekomsten af PTSD og erstatningsmuligheder. Vi har ligeledes undersøgt børnesoldater i det nordlige Uganda og undersøgt flygtninge i Danmark, som har udsat for tortur, herunder både børn og voksne bosniere og kosovoalbanere. Ydermere har videnscenteret undersøgt irakiske, afviste asylansøgere og lavet flere behandlingsstudier.


Om FN

  • De forenede Nationer (FN) er en international organisation med 193 medlemslande. FN præsenterer ikke en enkelt nation eller regering - organisationen repræsenterer hele verden.           
  • FN blev grundlangt i 1945 efter anden verdenskrig og er forpligtet til at opretholde fred og sikkerhed, udvikle venskabelige forbindelser mellem verdens lande og skabe en bedre fremtid for mennesker og planten.          
  • FN kan handle på en lang række problematikker på grund af sin unikke internationale karakter.          
  • Du kan læse mere om FN her

Forskning

Læs mere uddybende om vores forskningsområder

Her

Sidst opdateret: 09.05.2023