Skip to main content

Vold

Videnscenterets forskning på voldsområdet spænder bredt og dækker over forskelligartet forskning. Vi forsker bl.a. i seksuelle overgreb, interpersonel vold, vold i nære relationer, psykisk vold og stalking. Et gennemgående fokus har været at dokumentere de omfattende psykologiske traumereaktioner og eftervirkninger af at have været udsat for et eller flere voldelige overgreb.
At være offer for voldelige overgreb kan være en livstruende oplevelse og resultere i traumatisering. Derfor forsker vi også i tilstedeværelsen af forskellige præ-, peri- eller posttraumefaktorer, der kan være associeret med efterfølgende udvikling af ASD, PTSD eller kompleks PTSD. Endvidere forsker vi i en lang række af andre konsekvenser, som traumatiske oplevelser potentielt kan føre med sig.

Det er også vigtigt for voldofferets psykologiske trivsel, at der interveneres hurtigt efter overfaldet. De psykologiske traumereaktioner er ofte af langvarig karakter, særligt uden behandling. Dog kan reducering af symptomer og forbedring af psykologisk trivsel ofte opnås gennem rehabiliterende behandling.

Nedenfor finder du en oversigt over aktuelle og afsluttede projekter inden for forskningsområdet. Du kan klikke dig videre til en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt projekt, ved at klikke på projektets titel.

Kan du ikke finde det du leder efter?
Projekter, der omhandler røveri eller bankrøveri, er placeret under forskningsområdet Arbejde her.

Projekter, der omhandler  vold og traumatisering hos børn, er placeret under forskningsområde Børn her.

Se alle vores publikationer om vold her

Projekter relateret til forskningsområdet:


Aktuelle projekter

Risikofaktorer og følger i forbindelse med overfald

Projektet har to hovedformål: 1) at undersøge en række biopsykosociale risikofaktorer forbundet med at være offer for fysisk vold og skadestuepatient samt 2) at undersøge de sundhedsmæssige og sociale langtidsvirkninger. Projektet har indtil videre resulteret i én udgivet publikation, mens den næste er under udgivelse. 
Den første undersøgelse bygger på en analyse af 3940 voldsofre fra Aarhus Universitetshospital. Alle ofrene blev via forskellige registre matchet med en kontrolgruppe. En række risikofaktorer fra fem år før overfaldet blev undersøgt. Regressionsanalysen viste, at det at være mand, skilt, ugift, nydansker, uden for arbejdsmarkedet og uden uddannelse, have været en kommunal børnesag, fået en dom og misbrugsdiagnose øgede risikoen for at blive udsat for vold. De to sidstnævnte faktorer var de stærkeste prædiktorer. 

Relevante publikationer:
Murphy, S., Kruse, M., Elklit, A., & Brink, O.(Submitted). Psychiatric and Physical Health Outcomes Associated with Interpersonal Violence: A Propensity Score Matching Approach.

Murphy, S., Kruse, M., Elklit, A., & Brink, O. (2019). Risk factors for violence-related injuries in emergency departments: A Danish linkage study. European Journal of Psychotraumatology, 10(1).Følger af bestemte typer af overgreb i barndommen

Projektet er et samarbejde mellem VIVE, University of Ulster og Videnscenteret. En stor del af projektet er afsluttet. Vi har lavet en sammenhængende beskrivelse af projektets mange analyser på engelsk. Læs den her.

Relevante publikationer:
Wolf, N. & Elklit, A. (2018) The impact of different types of child maltreatment on disordered eating in adulthood: A mediating role of PTSD and self-esteem? Journal of Child and Adolescent Trauma, 1-12.

Shevlin, M., McElroy, E., Murphy, J., Hyland, P., Vallieres, F., Elklit, A. & Christof-fersen, M. (2017). Cannabis and psychosis: the impact of polydrug use. Drugs and Alcohol Today, 17, 186-194. Doi: 10.1108/DAT-03-2017-0014.

Murphy, S., Elklit, A., & Shevlin, M. (2017). Child maltreatment typologies and intimate partner violence: findings from a Danish national study of young adults. Journal of interpersonal violence.

Hyland, P., Murphy, J., Shevlin, M., Vallieres, F., McElroy, E., Elklit, A., Christoffersen, M. & Cloitre, M. (2017): Variation in post-traumatic response: the role of trauma type in predicting ICD-11 PTSD and CPTSD symptoms. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 52(6), 727-736. Doi: 10.1007/s00127-017-1350-8

Murphy, S. & Elklit, A. Validating Childhood Maltreatment Typologies Using Data Linkage. Journal of Loss and Trauma, 1-14. Doi: 10.1080/15325024.2017.1404204. 

Sanderud, K., Murphy, S. & Elklit, A. (2016) Child maltreatment and ADHD symptoms in a sample of young adults. European Journal of Psychotraumatology, 7. Doi: 10.3402/ejpt.v7.32061

Elklit, A., Michelsen, L & Siobhan, M. (2016): Childhood Maltreatment and School Problems: A Danish National Study. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(1), 150-159.

Cronin, S., Murphy, S. & Elklit, A. (2016) Investigating the Relationship between Childhood Maltreatment and Alcohol Misuse in a sample of Danish young adults: Exploring Gender Differences. Nordic Journal of Alcohol Studies, 33, 287-298.

Murphy, S., Shevlin, M., Armour, C., Elklit, A., & Christoffersen, M. N. (2014). Childhood adversity and PTSD experiences: Testing a Multiple Mediator Model. Traumatology, 20(3), 225-231.

Armour, C., Elklit, A. & Christoffersen, M. N. (2014). A Latent Class Analysis of Childhood Maltreatment: Identifying Abuse Typologies. Journal of Loss and Trauma, 19(1), 23-39. Doi: 10.1080/15325024.2012.734205

Armour, C., Smith, G. W., Elklit, A. & Christoffersen, M. N. (2014). Polydrug Use Typologies and Childhood Maltreatment in a Nationally Representative Survey of Danish Young Adults. Journal of Studies of Alcohol and Drugs, 75(1), 170-178.

Elklit, A., Karstoft, K.-I., Feddern, D. & Christoffersen, M. (2013) Predicting Criminality from child maltreatment typologies and posttraumatic stress symptoms. European Journal of Psychotraumatology, 4, 1-7. Doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19825

Christoffersen, M., Armour, C., Lasgaard, M., Andersen, T. E., & Elklit, A. (2013). The Prevalence of Four Types of Childhood Maltreatment in Denmark. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 9, 149-156.

Beck, N., Palic, S., Andersen, T.E. & Rønholt, S. (2013) Childhood Abuse Types and Physical Health at the age of 24: Testing Health Risk Behaviour and Psychological Distress as Mediators. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 23, 400-413.

Roenholt, S., Beck, N. N., Karsberg, S. H & Elklit, A.(2012) Post-Traumatic Stress Symptoms and Childhood Abuse Categories in a National Representative Sample for a Specific Age Group: Associations to Body Mass Index. European Journal of Psychotraumatology, 3. Doi: 10.3402/ejpt.v3i0.17188

 


Negativ social kontrol

Projekt omkring traumer og mentalt helbred hos unge minoritetsetniske kvinder, der er flygtet fra familien på grund af negativ social kontrol. Undersøgelsen indikerer, at de unge kvinder på RED SafeHouse lider under svære symptomer på PTSD, C-PTSD, depression og angst. Ydermere har de været udsat for et højt antal traumer i deres levetid. Oplevelser med negativ social kontrol kan muligvis spille en væsentlig rolle i udviklingen af PTSD.

Læs mere om det foreløbige projekt her


Relevante publikationer:
Bech-Hansen, D. (2020) Trauma exposure and mental health of ethnic minority adolescents and young adults on the run from negative social control. Odense: Department of Psychology, University of Southern Denmark. (Master thesis).

Psykisk vold

 I forbindelse med kriminaliseringen af psykisk vold har vi skrevet et notat til Folketingets Retsudvalg. En større litteraturoversigt er under udarbejdelse.

Relevante publikationer:
Christoffersen, M., Elklit, A., & Vang, M.L. (2019): Barnets tarv i loven om psykisk vold. Notat om definitioner, forekomst og afgrænsning. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.

Dokkedahl, S., Kok, R., Murphy, S., Kristensen, T.R., Bech-Hansen, D., Elklit, A. (2019). The Psychological Subtype of Intimate Partner Violence and its Effect on Mental Health: Protocol for A Systematic Review and Meta-Analysis. Systematic Reviews, 8(1), 198-2xx. Doi: org/10.1186/s13643-019-1118-1.

Studie over ressourceallokering på voldtægtscentre

Voldtægt kan være stærkt traumatiserende og en omfattende og specialiseret indsats efter overgrebet er essentielt for at mindske de vidtrækkende konsekvenser, det kan have for offerets senere liv. I Danmark og i resten af norden har man oprettet en række voldtægtscentre, der skal sikre et specialiseret tilbud til voldtægtsofre. Der er dog en stor variation i ressourcerne på voldtægtscentrene og til opbygningen af dem inden for Danmark og i resten af norden. I dette projekt med opstart i 2018 vil vi lave en overordnet kortlægning af ressourcerne og opbygningen af voldtægtscentrene i norden. Med kortlægningen håber vi på at tydeliggøre forholdet mellem ressourcerne på centrene og voldtægtsofrenes behov og opfordre til en politisk debat om en evt. skævvridning i dette forhold. 

Afsluttede projekter

Behandling af seksuelle overgreb

I forbindelse med Videnscenter for Psykotraumatologis evaluering af de regionale centre for seksuelt misbrug (CSM), publicerede vi i 2016 rapporten ”Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen”. Formålet var at undersøge behandlingseffekten på en stor population af danske ofre, som var tilknyttet CSM. Deltagerne blev fulgt både under og efter en behandlingsperiode på 12 måneder. Studiet byggede på prospektive data besvaret af 484 brugere og er derfor særligt velegnet til at udvikle de danske retningslinjer og den kliniske praksis på området. 
Undersøgelsen inkluderede en række faktorer, der kunne have indflydelse på behandlingseffekten herunder traumefaktorer, demografiske faktorer, misbrugsrelaterede karakteristika og andre psykologiske faktorer. Undersøgelsen viste bl.a., at angst, dystymi (kronisk nedtrykthed) og depression var de mest udbredte kliniske syndromer i gruppen. De mindst udbredte lidelser i gruppen var psykotiske lidelser og alkohol- og stofmisbrug. Flere mænd end kvinder havde alkohol- og stofmisbrug og dystymi, mens kvinder havde en signifikant højere forekomst af somatoforme lidelser. Derudover viste undersøgelse, at udsættelsen for flere krænkere var den stærkeste prædiktor for psykiatriske lidelser.

Afsluttet: 2015

Relevante publikationer: 
Selsbæk, S., Jørgensen, L. K., & Elklit, A. (2019). De regionale centre for seksuelt misbrug: Rapport over effekt af behandling 2018 – et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.

Selsbæk, H. S., & Elklit, A. (2017). De regionale centre for seksuelt misbrug. Rapport over effekt af behandling 2016: Et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.

Elklit, A., Shevlin, M., Murphy, J., Hyland, P., Murphy, S., & Fletcher, S. (2016). Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen: En forskningsoversigt. Syddansk Universitet.

Karstoft, K-I., Beck Hansen, N., Eriksen, S. B., & Elklit, A. (2014). Effekt af Behandling – et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi.


En systematisk tilgang til primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge i Danmark

Projektet er en del af forskningsområdet ”vold” og fokuserer på aldersgruppen 12-24 år. Rapporten er i samarbejde med en arbejdsgruppe bl.a. bestående af Retsmedicinsk Institut, Østjyllands Politi, Ask Elklit mfl. udarbejdet af Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi. Det Kriminalpræventive Råd bidrog yderligere med støtte til rapporten, der blev publiceret i 2012. Formålet med rapporten var at sætte fokus på området og bidrage til at styrke den primære forebyggelsesindsats, der på sigt skal reducere forekomsten af seksuel vold blandt unge i Danmark. Rapporten viser bl.a., at størstedelen af de anvendte ressourcer investeres i forebyggende indsatser efter volden har fundet sted, og understreger derfor nødvendigheden af en stigende investering i målrettede forebyggelsesindsatser inden volden opstår (primær indsat). Dette kan f.eks. inkludere skolebaserede undervisningsprogrammer og medie- eller oplysningskampagner samt en lang række andre udenlandske tiltag med dokumenteret effekt. Afslutningsvist præsenteres en række potentielle strategier til effektiv forebyggelse, og der opstilles 12 konkrete anbefalinger til styrkelsen af den primære forebyggelse af seksuel vold målrettet danske unge.

Afsluttet: 2012

Relevante publikationer:
Bramsen, R. H. (2012). Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge i Danmark: Faglig statusrapport i arbejdsgruppen omkring seksuelle overgreb blandt unge. København: Det kriminalpræventive Råd.

Indbyrdes vold i parforhold

Samarbejde med landets krisecentre, undersøger hvordan kvinderne har det under og efter deres ophold på krisecentrene. 

Relevante publikationer:
Dokkedahl, S., Kok, R., Murphy, S., Kristensen, T.R., Bech-Hansen, D., Elklit, A. (2019). The Psychological Subtype of Intimate Partner Violence and its Effect on Mental Health: Protocol for A Systematic Review and Meta-Analysis. Systematic Reviews, 8(1), 198-2xx. Doi: 10.1186/s13643-019-1118-1.

Dokkedahl, S. B. & Elklit, A. (2019). Understanding the Mutual Partner Dynamic of Intimate Partner Violence: A Review. Partner Abuse, 10(3)

Dokkedahl, S. B. & Elklit, A. (2018). Undersøgelse af indbyrdes vold. Videnscenter for Psykotraumatologi; Syddansk Universitet. (pp 1-101). (2. udgave, 2019)

Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C. & Jensen, M. (2017): Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence.  Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1(15). Doi: 10.1177/0306624X17741603

Hansen, N. B., Eriksen, S. B. & Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and per-ceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797

Knivdrab

Ask Elklit og Sessel Kurdahl stod bag undersøgelsen, der omhandlede de unge mennesker, der var vidne til, at en ung mand dræbte sin ekskæreste ved knivstik. Knivdrabet fandt sted på Hasseris Gymnasium i marts 2006, og undersøgelsen blev foretaget et halvt år efter drabet. Formålet var at undersøge prævalensen af Posttraumatisk Stressforstyrrelse (PTSD) hos de unge vidner samt identificere mulige prædiktorer for PTSD. Undersøgelsen involverede 320 danske gymnasieelever, hvoraf 9,5% af dem opfyldte kriterierne for en PTSD-diagnose syv måneder efter drabet. På samme tidspunkt var omfanget af subklinisk PTSD 25%, hvilket betyder, at cirka 1/3 af eleverne var plaget af symptomerne et halvt år efter drabet. Dette er forbundet med forhøjet risiko for, at tilstanden bliver kronisk i form af udviklingen af PTSD, eller at der sker en ændring af personlighedstræk mod enten større ængstelighed eller risikovillighed. Undersøgelsen kortlagde desuden en lang række faktorer, som havde indflydelse på elevernes traumatiseringsgrad.

Afsluttet: 2007

Relevante publikationer:
Christiansen, D., Hansen, M. & Elklit, A. (2014). Correlates of coping styles in an adolescent trauma sample. Journal of Child & Adolescent Trauma, 7, 75–85. Doi: 10.1007/s40653-014-0011-2. 

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2013). The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European Journal of Psychotramatology, 4. Doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19826

Elklit, A. & Kurdahl, S.(2007) Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61 (22), 3-7.

Elklit, A., & Kurdahl, S. (2007). De psykosociale følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28 (3), 1-94. 

 

Kærestevold

Under ledelse af Ph.d.-studerende Sidsel Karsberg, blev projektet påbegyndt i 2013 og afsluttet i 2018. Tilknyttet projektet var yderligere Rikke Holm Bramsen, Mathias Lasgaard og Ask Elklit. Målet var at undersøge en mulig association mellem prævalensen af fire typer af kærestevold blandt danske unge og oplevede overgreb som barn. I forlængelse heraf, søgte projektet at finde risikofaktorer og beskyttende faktorer. At have været seksuelt misbrugt var den stærkeste prædiktor for oplevelsen af kærestevold (enten som udøver eller offer). De andre typer af børnemishandling var i forskellig grad forbundet med typerne af kærestevold blandt unge. Projektet belyser den komplekse interaktion mellem typer af børnemishandling og kærestevold blandt unge og efterlyser yderligere forskning af denne sammenhæng. Dette ville kunne få en vigtig klinisk betydning, idet evnen til at udvikle og målrette specifikt forebyggende indsatser mod kærestevold blandt unge ville blive styrket.

Afsluttet: 2018

Relevante publikationer
Karsberg, S., Charak, R., Lasgaard, M., Bramsen, R. H., Hansen, N. B. & Elklit, A. (2019). Patterns of Childhood Abuse and Dating Violence Victimization Among Early Adolescents From Denmark: A Latent Class Approach. Psychology of Violence. Doi: 10.1037/vio0000231

Karsberg, S., Bramsen, R. H., Lasgaard, M., & Elklit, A. (2018). Prevalence and characteristics of three subtypes of dating violence among Danish seventh-grade students. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 6(1), 16-27. Doi: 10.21307/sjcapp-2018-004

Karsberg, S., Bramsen, R. H., Lasgaard, M., & Elklit, A. (2018). The Association Between Distinct Categories of Child Abuse Experiences and Dating Violence in Early Adolescence. Journal of Family Violence. Doi: 10.1007/s10896-018-9979-y

Bramsen, R. H., Lasgaard, M., Koss, M. P., Shevlin, M., Elklit, A. & Banner, J. (2013). Testing a Multiple Mediator Model of the Effect of Childhood Sexual Abuse on Adolescent Sexual Victimization. American Journal of Orthopsychiatry, 83, 47-54. Doi: 10.1111/ajop.12011

Overfald

I Elklit, A. (2003) inddrages tilknytning, kontroltab, sekundær traumatisering og kognitiv bearbejdning ift. forståelsen af de komplekse forhold, der fremkommer i mødet med det onde.
I Elklit, A. & Brink, O. (2004) fandt man at 22 % af ofrene for et fysisk overfald mødte de diagnostiske kriterier for PTSD. De to første artikler beskriver oplevelsen af et overfald og dets følger. De to næste artikler undersøger en stor gruppe voldsofre på skadestuen. 

Afsluttet: 2015

Relevante publikationer:

Elklit, A.(1985) Overfald et feltstudie i overfaldets psykologi. Nordisk Psykologi, 37 (4), 273-284.

Elklit, A.(1985) Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (19 s).

Elklit, A. & Brink, O. (2003) Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Violence and Victims, 18 (4),  461-472.

Elklit, A. & Brink, O. (2004)Acute stress disorder as a predictor of posttraumatic stress disorder in physical assault victims. Journal of Interpersonal Violence, 19, (6), 709-726.

Charak, R., Dvorak, R. D., Koot, H. M., Elklit, A. & Elhai, J.D. (2015). Unique versus cumulative effect of assault on patterns of Substance-Use in a Nationally Representative Sample of Adolescents. Psychiatry Research, 230(3), 763-769. Doi: 10.1016/j.psychres.2015.11.014

Elklit, A. (2003) Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv. Psyke og Logos, 24 (1), 152-161.

Elklit, A. (1991) Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43 (2), 107-121.

Elklit, A. (1989) Behandling af voldsofre. Nordisk Psykologi, 41(1), 75-79.

Elklit, A. (red.)(1993) Psykologisk behandling af voldsofre - en symposie-rapport. København: Dansk Psykologisk Forlag. (1. udg. 1992 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet).

Elklit, A. (1993) Offer for vold. Aarhus Universitetsforlag.

Elklit, A. (1993) Det kropslige aspekt i traumearbejdet. I A. Elklit (ed.): Psykologisk behandling af voldsofre - en symposierapport. København: Dansk Psykologisk Forlag, 86-93.

Elklit, A. (1993) To ud af tre voldsofre har problemer ét år efter overfaldet. Forskningsnyt fra psykologien, 2 (1-2), 20-21.

Elklit, Anna & Elklit, A. (1993)Ti ud af femten voldsofre er utilfredse med retssystemet. Psykolog Nyt, 47 (16), 564-566.

Hansen, T. P. & Elklit, A. (1993) Self-blame and guilt in victims of violence. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Pårørende til voldtægtsofre

Dette projekt undersøgte 107 pårørende (familiemedlemmer, partnere og venner) til både kvindelige og mandlige voldtægtsofre. Vi fandt, at mange pårørende havde svært ved at støtte offeret, samt at forholdet mellem de pårørende og offeret ofte blev påvirket af overgrebet. Studiet indikerede, at de pårørende havde signifikante niveauer af traumatisering og det blev estimeret, at ca. en fjerdedel led af PTSD. 

Afsluttet: 2012

Relevante publikationer:
Christiansen, D., Bak, R. & Elklit, A.(2012)Secondary victims of rape. Violence and Victims, 27, 246-262. Doi: 10.1891/0886-6708.27.2.246


Skoleskydning

Dette projekt undersøgte bl.a. de psykologiske efterreaktioner og mestringsstrategier hos studerende, ansatte og pårørende i forbindelse med skuddramaet på Aarhus Universitet.
Der er lavet en podcast om skudepisoden, som du kan lytte til hos SoundCloud eller Apple Podcast. 

Afsluttet: 2018

Relevante publikationer:
Travers, A., McDonaugh, T. & Elklit, A. (2018).Youth responses to school shooting: A review. Current Psychiatry Reports, 22, 47. Doi: 10.1007/s11920-018-0903-1

Elklit, A.(1996)Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48 (4), 279-303

Elklit, A. (1994) Hvad sker der med mennesker, der er tæt på et skuddrama? Forskningsnyt fra psykologien, 3(6), 16-20.

Elklit, A.(1994) Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19(3), 1- 42.

 

Stalking

Denne undersøgelse er den første, der giver indsigt i den specifikke type partnerstalking, hvor stalker og offer har barn sammen. Formålet var at opnå viden om de sager, hvor en mor bliver stalket af faren til et eller flere af hendes børn, samt at undersøge hvordan mødrene oplevede stalkingen og kontakt med sociale myndigheder. Forskningsprojektet undersøger dertil hvordan børnene påvirkes af sekundær stalking.
Her har man indtil videre fundet at 22% af de undersøgte børn i aldersgruppen 0-6 år levede op til en PTSD diagnose, hvor 85% af de 7-11 årige og 58% af de 12-19 årige levede op til en PTSD diagnose. Seneste publikationer fra forskningsprojektet viste en højere forekomst af chikanerende frem for voldelig stalking og at børnene typisk også er ofre for dette. Studiet viste dertil også at når mødrene søgte professionel hjælp, blev de ofte ikke betragtet som ofre for stalking.

Afsluttet: 2018

Relevante publikationer:
Løkkegaard, S.S., Hansen, N.B., Wolf, N.M. & Elklit, A. (2019) When Daddy stalks Mommy: Experiences of Intimate Partner Stalking and Involvement of Social and Legal Authorities When Stalker and Victim Have Children Together. Violence Against Women, 1-19. Doi: 10.1177/1077801219826738

Elklit, A., Vangsgaard, L.A.G., Olsen, A.S.W. & Ali, S.A. (2019) Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Symptoms in Secondary Stalked Children of Danish Stalking survivors – A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 725. Doi: 10.3390/ijerph16050725

Schandorph, S., Wolf, N. M. & Elklit, A. (2018) Psychological Distress and Attachment Insecurity of Stalked Mothers. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260518819883

Olsen, A.S., Vansgård, L. & Elklit, A. (2017): Når far stalker mor – hvordan børn påvirkes af stalking. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-43).

Schandorph, S. & Elklit, A. (2013): Med barnet som gidsel – stalking af mødre. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi (1-75).


Voldsramte kvinder og børn

Projektet undersøgte behandlingseffekten ved behandling af voldsramte danske kvinder og børn. Nina B. Hansen, Sara B. Eriksen og Ask Elklit er forfattere til projektet, der blev foretaget i samarbejde med Mødrehjælpen. Mødrehjælpen har senere modtaget SFI's pris for at dokumentere effekten af deres behandling. 
Kvinder, der udsættes for partnervold, lider af mange fysiske og psykiske symptomer som følge af volden, og derfor er det vigtigt at udvikle effektive behandlingstilbud til denne gruppe ofre for at mindske de skadelige eftervirkninger. Undersøgelse omfattede 212 kvinder og børn, der har søgt hjælp hos Mødrehjælpen og har fået tilbudt behandlingstilbuddet ”Ud af Voldens Skygge”, som er opdelt i tre faser. Resultaterne viste, at behandlingsprogrammet samlet set var effektivt til at nedbringe kvindernes psykiske symptomer (målt i relation til Posttraumatisk Stressforstyrrelse, depression og angst samt oplevet social støtte). Derudover viste resultaterne en øget oplevelse af adækvat social støtte, og at hver fase af behandlingsprogrammet i sig selv havde en positiv indvirkning på kvindernes psykologiske velbefindende.

Afsluttet: 2011

Relevante publikationer:
Eriksen, S. B., Hansen, N. B. & Elklit, A. (2015). Ud af voldens skygge II. Evaluering af rådgivning- og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, 1-89.

Hansen, N.B., Eriksen, S.B. & Elklit, A. (2014) Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797.

Beck, N. & Elklit, A. (2012) Ud af voldens skygge. Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-79.

Voldtægtsanmeldelse

”Anmeldte voldtægtssager del 1 - En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi” blev publiceret i 2015 og bygger på data fra 2008-2010. Det er er første del af en større rapport. Rapporten ledte i 2012 til iværksættelsen af et nyt ph.d.-projekt, anden del af rapporten, som forventedes afsluttet i 2017. Første del er udarbejdet af Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, Rikke Holm Bramsen, Ole Ingemann-Hansen & Ask Elklit.
Rapport beskriver den retslige proces fra anmeldelse til afslutning, herunder flow og frafald, i danske sædelighedssager ved Østjyllands Politi i perioden 1.1.2008 - 31.12.2010. I løbet af 2008, 2009 og 2010 blev der registreret 296 anmeldte sager. Rapporten viste, at gerningsmanden i 62,7 % af sagerne blev udpeget, og at gerningsmanden blev sigtet i 38,3 % af tilfældene. 46,3 % af de sigtede gerningsmænd blev tiltalt, hvilket udgjorde 17,7 % af de samlede sager. Ydermere endte ca. hver syvende anmeldelse med en dom for voldtægt. De fleste sager blev afsluttet i sagens indledende fase ved politiet, hvor 61,7 % af sagerne blev henlagt.
Derudover blev 53,7 % af sagerne med sigtelse henlagt uden videre retssag ved anklagemyndigheden. I 95,4 % af sagerne var forurettede en kvinde, den gennemsnitlig alder var 23 år (spredning 12-68 år) og i 45,7 % af sagerne var forurettede alkoholpåvirket. I 21,6 % af sagerne havde forurettede oplyst tidligere traumatiske oplevelser såsom overgreb, vold og svigt. I sagerne, hvor gerningsmandens nationalitet var kendt, havde 79,1 % dansk statsborgerskab og i alle sager på nær én var gerningsmanden en mand. Gennemsnitsalderen for gerningsmændene var 29 år (spredning 12-61 år).
For sagerne, der blev afsluttet ved politiet, gik der i gennemsnit ca. to mdr. fra anmeldelse til indstilling af sagen.
I den fulde rapport kan du b.la. læse mere om forurettedes relation til gerningsmanden, om påvirkning, etnicitet og nationalitet, psykologiske og psykiatriske vanskeligheder mv.

Afsluttet: 2018 

Relevante publikationer:
Beck Hansen, N., Hansen, M., Campbell, R., Elklit, A., Hansen, O. I. & Bramsen, R. H. (2018). Are Rape Cases Closed because of Rape Stereotypes? Results from a Danish Police District. Nordic Psychology. Doi: 10.1080/19012276.2018.1470552

Hansen, N.B, Hansen, M., Nielsen, L.H., Bramsen, R.H., Elklit, A. & Campbell, R. (2017): Reported rape crimes: Are victims’ acute psychological distress and perceived social support associated with police case decision and victim unwillingness to participate in the investigation? Violence against Women. Doi: 10.1177/1077801217710002

Beck Hansen, N., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Hansen, O. I., & Elklit, A. (2016). Anmeldt voldtægt. Faktorer relateret til sagshenlæggelse i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Odense: Syddansk Universitet.

Hansen, N.B., Nielsen, L.H., Bramsen, R.H., Ingemann-Hansen, O. & Elklit, A. (2015) Attrition in Danish rape reported crimes. Journal of Police and Criminal Psychology, 30, 221-228. Doi 10.1007/s00127-014-0819-y

Armour, C., Elklit, A., Lauterbach, D., & Elhai, J. D. (2014). The DSM-5 dissocia-tive-PTSD subtype: Can levels of depression, anxiety, hostility, and sleeping difficul-ties differentiate between dissociative-PTSD and PTSD in rape victims? Journal of Anxiety Disorders, 28, 418–426. Doi: 10.1016/j.janxdis.2013.12.008

Beck Hansen, N., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Hansen, O. I., & Elklit, A. (2014). Anmeldte voldtægtssager: En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Odense: Syddansk Universitet. Videnscenter for Psykotraumatologi.

Bramsen, R. H., Elklit, A. & Nielsen, L. H. (2009) A Danish Model for Treating Rape Vic-tims – A Multidisciplinary Public Approach. The Journal of Aggression, Maltreatment, and Trauma, 18, 886-905.

Elklit, A., Due, L. & Christiansen, D. M.(2009) Predictors of acute stress symptoms in rape victims. Traumatology, 15(2), 38-45.

Elklit, A. & Christiansen, D.(2010) ASD and PTSD in rape victims. Journal of Interpersonal Violence, 25 (8), 1470-1488. Doi: 10.1177/0886260509354587.