Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nedskæringer i Børns Vilkår

Børn Vilkårs tilbud, om juridisk støtte til personer udsat for seksuelle misbrug under 30 år, bliver ikke længere finasieret af satspuljerne.

Siden 2013 har Børns Vilkår gennem satspuljerne årligt fået tildelt 2 millioner kroner til juridisk støtte til personer under 30 år, der har været udsat for seksuelle misbrug. Den juridiske støtte skal være en hjælp til at føre erstatningssager mod kommunerne i sager, hvor de har svigtet.

Ifølge Børns Vilkår og Politiken har 164 unge henvendt sig til Børns Vilkår med en potentiel erstatningssag. Halvdelen af henvendelserne blev vurderet som relevante i forhold til projektet. 24 henvendelser blev afvist, fordi personerne var over 30 år og dermed ikke dækket af tilbuddet. To personer har fået udbetalt erstatning, og yderligere fem retssager er under behandling.

Regeringen har nu valgt ikke længere at støtte dette tilbud med satspuljerne, selvom man har støttet lignende tilbud og dermed anerkendt behovet for erstatning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i flere sager pålagt Storbritannien at udbetale erstatninger i størrelsesordenen 100.000-300.000 kr. til børn udsat for seksuelle misbrug.

Børns Vilkårs juridiske rådgivning er ikke den eneste, som har mistet støtten fra satspuljerne. Landets Centre for Seksuelt Misbrugte har ved dette års satspuljer fået tildelt færre penge end tidligere. Centrene har tilsammen over de næste tre år fået tildelt 47 millioner kr. 16 millioner i 2016 og 2017, 10 millioner i 2018 og kun 5 millioner i 2019. Flere af centre må formentlig lukke, hvis finansieringen ikke findes andetsteds.

Videnscenter for Psykotraumtologis leder, professor Ask Elklit har i artiklen ”Der er behov for bedre behandling af incestofre”, publiceret i Kristeligt Dagblad d. 1. august peget på, at der er et behov for ændring i satspuljesystemet. For selvom de projekter som satspuljen støtter har vist gode resultater for brugerne, så mister projekterne ofte finansieringen på et tidspunkt. Dette har store konsekvenser for brugerne, som mister et nødvendigt tilbud om hjælp. I tilfældet med ’Center for seksuelt misbrugte’ har Videnscenter for Psykotraumatologi påvist, at centrenes tilbud har betydet en halvering af PTSD- symptomerne hos brugerne.

Ved disse nedskæringer, risikerer man som at miste vigtig viden om en behandlings effekter, hvilke formindsker muligheden for en videreudvikling af behandlingen og mulighed for bedre resultater.

Kilder:

https://bornsvilkar.dk/nyheder/born-kan-fa-erstatning-offentligt-svigt

https://bornsvilkar.dk/nyheder/omsorgssvigtede-born-kan-miste-vigtig-stotteordning

http://politiken.dk/indland/samfund/ECE3431854/regeringen-vil-fjerne-juridisk-hjaelp-til-boern-i-overgrebssager/

http://www.oim.dk/media/16889/udmoentning-af-satspuljen-for-2016-2019.pdf

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/incestofre.-satspuljereform-ja-tak

Redaktionen afsluttet: 31.10.2016