Skip to main content

Afdelingen er organiseret i fire forskningsgrupper:

Børn og unges sundhed

Forskningsgruppen beskæftiger sig med forskning i børn og unges sundhed og trivsel, oftest med projekter, der kobler begrebs- og teoriudvikling med kvalitativ og kvantitativ empiri. Vi forsker i småbørn, skolebørn og unge på ungdomsuddannelser. Vi har ofte fokus på epidemiologi og metodeudvikling, men anvender også kvalitative metoder og gennemfører interventionsprojekter.

Forskningsgruppen ledes af Katrine Rich Madsen

Mental sundhed

God mental sundhed er en forudsætning for dagligdags trivsel og funktion. I Mental sundhed og sygdom arbejder vi derfor både med at udforske, hvad mental sundhed er, sammenhænge mellem sygdom og mental sundhed samt med at afdække, hvordan det står til med den mentale sundhed hos forskellige grupper i samfundet, og hvad der kan gøres for at forbedre den. Til dét formål gør vi brug af en række sundhedsfaglige metoder, herunder kvalitative og kvantitative metoder, begrebsanalyse, teoriudvikling og interventionsforskning.

Forskningsgruppen ledes af Sigurd Mørk Rønbøl Lauridsen.

Sundhedsfremme og interventioner

Forskningsgruppen beskæftiger sig med sundhedsfremme og interventionsforskning i forskellige settings og blandt forskellige målgrupper, dog med et særligt fokus på at øge trivslen og forbedre helbredet blandt unge, ledige og patienter. Vi arbejder tværfagligt og kobler kvalitative og kvantitative forskningsmetoder med henblik på at udvikle og evaluere interventioner og tilbud.

Forskningsgruppen ledes af Susan Andersen 

Social sundhed

Vi forsker i sociale forhold på relationelt og strukturelt niveau, der har betydning for menneskers sundhed og trivsel i forskellige empiriske kontekster. Vi beskæftiger os med forskningsfelter som sundhedspolitikker, social ulighed, marginaliserede og udsatte grupper, forholdet mellem professionelle og borgere/patienter og med vold i og uden for nære relationer. Vores forskning er ofte eksplorativ, så etnografiske og kvalitative metoder er vores primære tilgang, men vi kombinerer også disse med eksempelvis spørgeskemaundersøgelser. Vi bedriver kritisk forskning og har fokus på at udvikle nye analytiske og teoretiske perspektiver på vores forskningsfelter.

Forskningsgruppen ledes af Tine Tjørnhøj-Thomsen.

 

Sidst opdateret: 01.08.2023