Skip to main content

Auditorier, undervisningslokaler og grupperum

Forbedring af lokaleforhold, samt bedre udnyttelse af lokaler

Udfordring:
U-inspirerende lokaler som mangler dagslys, dårligt indeklima og inventar. 

Beskrivelse af indsats:
Ift. lokalernes fysiske stand sker renoveringen løbende sammen med udskiftning af inventar. Renoveringen tager hensyn til indmeldte ønsker, i det omfang det er muligt, herunder indeklima, lys, strømforsyning mv. Der er altså ikke tale om, at der på dette område sker en isoleret og tidsbegrænset indsats.

Der ligger muligvis også et potentiale i, at undervisningen foregår i de rette lokaler. Derfor afholdes der i september 2019 dialogmøde med skemalæggere og undervisere, med henblik på, at disse har den nødvendige information om SDU`s fysiske rammer og muligheder når der skemalægges.

Formål:
At skemalæggere får booket egnede lokaler til den planlagte aktivitet. 
At der skelnes mellem forelæsning (korttidsophold) og undervisning (langtidsophold) - faciliteterne i auditorier og u-lokaler er ikke ens. 
At der bookes lokaler med den nødvendige AV- understøttelse.
At der bookes lokaler til det rette personantal for at sikre et godt indeklima.

Status og opfølgning: 
Der tages stilling til det videre forløb umiddelbart efter dialogmødet i sep. 2019.

Ansvarlig:
Teknisk service
Henrik Ravn (hem@sdu.dk)
Leif Jensen (lj@sdu.dk)
 

Supplerende bemærkninger:
-

Status august 2020:
Der har været afholdt møder med nøglepersoner der planlægge afvikling af undervisningen fra alle fakulteter.

Indtil videre er deres prioritering at det er efterspørgslen på størrelse af undervisningslokaler der overtrumfer alt andet. I praksis betyder det at så mange som overhovedet muligt skal ind i de enkelte undervisningslokaler. Indtil der sker en ændring i denne efterspørgsel differencers der pt. ikke på den fysiske indretning af de fælles undervisningslokaler.

Problemstillingen tages løbende op på de årlige møder med de centrale skemalæggere fra hvert fakultet.