Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Psykiske problemer er den største barriere for unges uddannelsesdrømme

Ifølge PsykiatriFonden kan problemet afhjælpes ved at tilbyde de unge psykologisk rådgivning.

Regeringens målsætning er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse inden 2015. Andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse har dog ligget på over 20 pct. gennem de sidste mange år, hvis vi ser på statistikkerne ti år efter afsluttet 9. klasse.
Mange af de unge, som falder fra en påbegyndt uddannelse, kan dog hjælpes til at gennemføre den, hvis det vel at mærke anerkendes, at nogle unge har problemer, der ikke handler om manglende faglighed eller f.eks. problemer med at finde en praktikplads.
Mindst hver fjerde af de unge, som falder ud af uddannelsessystemet, gør det på grund af personlige, sociale eller psykiske problemer. En undersøgelse fra 2009 viste sågar, at psykiske og/eller personlige problemer var langt den hyppigste årsag til frafald på hf og hhx og den næsthyppigste årsag til frafald i det almene gymnasium.
En ungdomsårgang udgør godt 60.000 unge. Hvis 20 procent ikke får en uddannelse, betyder det, at mere end 120.000 unge over de næste 10 år vil stå uden en ungdomsuddannelse. Mindst en fjerdedel - altså over 30.000 - af de unge kan hjælpes til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis det anerkendes, at det er psykiske eller personlige problemer, der ofte spænder ben for de unge.

Ikke kun et spørgsmål om psykiatrisk diagnose

 «Når PsykiatriFonden taler om psykiske og personlige problemer, handler det ikke kun om unge, som har en psykiatrisk diagnose - langtfra. Vores ærinde er ikke at sygeliggøre den danske ungdom«, forklarer Hallur G. Thorsteinsson, som er leder af Børn & Unge, Psykiatrifonden. Hallur forklarer at, psykiske og personlige problemer spænder over alt fra generelle trivselsproblemer, tristhed, ensomhed, problemer i familien, misbrugsproblemer, selvværdsproblemer, sociale problemer på uddannelsesinstitutionen, som f.eks. mobning til egentlige psykiske forstyrrelser og sygdom.

 

 

«Og diagnose eller ikke diagnose - vi er nødt til at respektere, at de unges problemer ofte er årsag til, at de ikke kan gennemføre studiet, og vi er nødt til i fremtiden at adressere deres problemer i større udstrækning end i dag, hvis vi skal hæve gennemførelsesprocenten«.

600 unge i samtaleforløb

PsykiatriFonden har dokumentation for, at størstedelen af gruppen af unge med psykiske og personlige problemer kan hjælpes til at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis deres problemer bliver taget alvorligt, og deres psykiske eller personlige problemer anerkendes som den primære barriere for at gennemføre en uddannelse.
Det indebærer dog, at skolerne skal gives redskaber til i tilstrækkelig grad at hjælpe psykisk sårbare unge samt unge, som mistrives - f.eks. gennem muligheden for at henvise til psykologisk rådgivning og andre støttetilbud.
PsykiatriFonden har vi gennem fire år tilbudt frafaldstruede unge i hovedstadsområdet gratis psykologsamtaler og de har haft over 600 unge mennesker i et samtaleforløb med psykologer.
«Vores erfaring er, at disse psykologsamtaler meget effektivt bidrager til at fastholde frafaldstruede unge i deres uddannelse. For den gruppe af unge, der har deltaget i forløb med 12 psykologsamtaler, fastholdes op mod 85 procent af de unge efterfølgende i deres uddannelse«, fortæller Hallur G. Thorsteinsson.

 

 

 

 

Større risici på erhvervsskoler

Netop nu er PsykiatriFonden i gang med en omlægning af projektet, så deres gratis tilbud fremover målrettes erhvervsskolerne, hvor frafaldet er højere end i de almene gymnasiale uddannelser.
På erhvervsuddannelserne, herunder de tekniske skoler, er der typisk flere unge med en uddannelsessvag familiebaggrund - dvs. at sårbarheden og risikoen for at droppe ud er større, hvis den unge har problemer på andre fronter også.
«Hvis vi kan få de unge med psykiske og personlige problemer til at bekende kulør, før de kaster håndklædet i ringen på deres uddannelse, og hvis vi kan tilbyde dem relevant hjælp, kan en markant andel af disse unge hjælpes til at gennemføre uddannelsen«, slutter Hallur G. Thorsteinsson.

AF Hallur G. Thorsteinsson
Kilde: Politiken 

 

Redaktionen afsluttet: 26.04.2011