Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Environmental literacy in L1-education: Greening Danish literary history

Danskfagets rolle i den grønne omstilling

For at gennemføre den grønne omstilling har vi brug for ny teknologi. Men vi har også brug for ny adfærd. Som kultur står vi over for en markant omlægning af vores rejse-, spise- og generelle forbrugsvaner, hvis vi skal holde den globale opvarmning fra at løbe løbsk.

I dette projekt, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, arbejder vi ud fra den idé, at danskundervisningen er en oplagt mulighed for at kvalificere befolkningens evne til at identificere og reflektere over sådanne vaner. Som et af uddannelsessystemets hovedfag, er danskfaget det sted, de fleste af os lærer om vores litteratur- og kulturhistorie og dermed også om de overleverede normer og idéer, der præger vores vaner i dag.

Gennem de senere år er flere gymnasielærere begyndt at analysere moderne litterære tekster ud fra en såkaldt økokritisk tilgang, hvor det centrale er at undersøge forholdet mellem den menneskeskabte kultur og den ikke-menneskelige natur. Men også ældre tekster er en væsentlig del af pensum, og selvom de ikke er skrevet i en tid med bekymring for klimaforandringer og miljøkatastrofer, er de rige på beskrivelser af menneskers forhold til naturen. Derfor er økokritiske læsninger af netop ældre tekster en oplagt mulighed for at øge elevernes bevidsthed om miljøspørgsmålene. Ovenikøbet kan et sådant nutidigt perspektiv medvirke til at gøre teksterne mere relevante og aktuelle for eleverne.

Udvikling af miljøbevidsthed i gymnasieundervisningen

Formålet med projektet er på den baggrund at udvikle en grøn litteraturhistorie med dertil hørende didaktiske greb, som gymnasielærere kan benytte sig af i håbet om i sidste ende at øge elevernes bevidsthed om klima og miljø.

Arbejdsprocessen består af tre hoveddele. I første del udvikler Tobias Skiveren en grøn litteraturhistorie, blandt andet ved at udforske hvilke miljømæssigt problematiske normer og idéer, vi har arvet fra tiden omkring romantikken, det moderne gennembrud og tressermodernismen. Disse fund inddrages i anden del, hvor Louise Rosendal Bang, Annette Weiss Garne og Ditte Timmermann udvikler og gennemfører nogle skriftlige og mundtlige klasserumsinterventioner. Louise Rosendal Bang analyserer interventionerne og gennemfører elevinterviews med henblik på at udlede ny viden om forholdet mellem grøn litteraturhistorie, didaktiske valg og elevernes bevidsthed om klima og miljø. I tredje del arbejder alle fire projektdeltagere endeligt med, hvordan de samlede resultater kan udbredes til så mange gymnasielærere som muligt.

Yderligere oplysninger kan tilgås via dette link: https://nors.ku.dk/forskning/projekter/oekoliteracy-i-danskfaget/

Deltagere:

Tobias Skiveren, lektor, Københavns Universitet

Louise Rosendal Bang, postdoc, Syddansk Universitet

Annette Weiss Garne, lektor, Birkerød Gymnasium

Ditte Timmermann, lektor, Teknisk Gymnasium Skanderborg

 

Advisory board:

Nikolai Elf, professor, Syddansk Universitet

Greg Garrard, professor, University of British Columbia Okanagan

Johannes Fibiger, lektor, VIA

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet, kontakt da postdoc Louise Rosendal Bang - loba@sdu.dk

Klik her

Sidst opdateret: 02.04.2024