Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Ane Qvortrup (red.), Tina Maria Brinks, Torben Spanget Christensen, Nikolaj Elf, Peter Hobel, Ellen Krogh, Camilla Kølsen Petersen, Anke Piekut, Peter Henrik Raae, Lilli Zeuner: Gymnasiet i udvikling. Undersøgelser og analyser af aktuelle udviklinger i gymnasiet (Hans Reitzels forlag 2020)

Gymnasiet i udvikling undersøges det aktuelle gymnasium, gymnasiet anno 2020, i lyset af de forandringsprocesser, det har gennemgået de seneste 20 år, begrundet dels i de tre reformer, der er gennemført siden 2005, dels i den ”almindelige” udvikling i forståelsen af viden og kundskab og i samfundsmæssige værdier og prioriteringer. Hensigten med bogen er at formidle ny viden om gymnasiet generelt samt om det at være gymnasieleder, -lærer og -elev i lyset af den længere reformerings- og moderniseringshistorie. I bogens otte kapitler beskriver og diskuterer forfatterne nogle af de områder, hvor der er sket markante forandringer. Det gælder menneskesyn og dannelsesformer, faglighed og fagligt samspil, skriftlighed, evaluering, teknologi og digitalisering samt organisering og ledelsesformer.

Gymnasiet i udvikling udspringer af og formidler resultater fra det stort forskningsprojekt Reform 2017 igangsat i 2017 af en gruppe forskere fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. 

Se mere på www.hansreitzel.dk

 

Faglighed i gymnasiet (Børne- og Undervisningsministeriet 2020)

Den 10. januar 2020 udkom 6 rapporter om faglighed i gymnasiet:

Delrapport 1: Projektets rammer og design
Delrapport 2: Matematik
Delrapport 3: Fysik
Delrapport 4: Dansk
Delrapport 5: Engelsk
Delrapport 6: Opsamling

Rapporterne er resultatet af en af Børne- og Undervisningsministeriet i gang sat undersøgelse af fagligheden i gymnasiet. Undersøgelsen blev gennemført af et stort hold forskere fra Syddansk Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut og fire ekspertgrupper nedsat af ministeriet. I projektet er udviklingen i faglighed undersøgt gennem grundige analyser af undervisningsbeskrivelser, eksamenssæt og elevbesvarelser 50 år tilbage i tiden, og der er blevet gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt lærere og undervisere i grundskolen, på gymnasierne og videregående uddannelser.  

 

Steen Beck: Læs Andersen ! (U Press 2020)

Hvad kan inspirere lærere og elever, undervisere og studerende, når de sammen vil fordybe sig i H.C. Andersens eventyr?

Med Læs Andersen! åbnes der for en genfortryllelse af den verdenskendte digters univers. Bogens analyser og fortolkninger udfordrer til skarp litteraturlæsning og gør samtidig digteren til en nærværende samtalepartner i læserens eget dannelsesprojekt.

På sin pædagogiske opdagelsesrejse kommer Steen Beck på sporet af en ny og engagerende litteraturundervisning, når han nærlæser Nattergalen, Hyrdinden og Skorsteensfeieren, De røde Skoe, Skarnbassen, ’Alt paa sin rette Plads!’, Sneedronningen og Skyggen.

Læs Andersen! indgår som baggrundsmateriale til ’Ind i sjælen – ud i verden’, en podcastserie om H.C. Andersens eventyr af Steen Beck fra Syddansk Universitet og Tony Andersen fra Odense Katedralskole. https:/ /www.hcapodcast.dk/

 

SDU har i de seneste årtier været et centrum for den danske gymnasierettede skriveforskning. Forskningen tog for alvor fart med Faglighed og skriftlighed, et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsprojekt der blev finansieret af Det Frie Forskningsråd. Projektets mål var at undersøge hvordan elever lærer sig fag gennem skrivning og skrivning gennem fag, og hvordan de udvikler skrivekompetence og skriveridentitet gennem deres gymnasieår. Der er kommet en lang række publikationer fra Faglighed og skriftlighed. De vigtigste er bogserien

 • Christensen, Elf & Krogh (2014) Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse
 • Krogh, Christensen & Jakobsen (red.) (2015). Elevskrivning i gymnasiefag Krogh & Jakobsen (red.). (2016). Skriverudviklinger i gymnasiet
 • Krogh & Jakobsen (red.). (2019). Understanding Young Peoples’ Writing Development: Identity, Disciplinarity and Education.

 

Steen Beck: Didaktisk tænkning på arbejde – en brugsbog til almendidaktik på det gymnasiale pædagogikum (Frydenlund 2019)

Bogen giver overblik over de væsentligste temaer på de almendidaktiske moduler på pædagogikum­uddannelsen. Den er til både pædagogikumstuderende og deres vejledere.

I bogen præsenterer Steen Beck teoretisk pædagogikum og de didaktiske principper, som ligger til grund for uddannelsen. Han introducerer ligeledes til det teoretiske grundlag. 

Bogen lægger op til analyse og afklaring, bl.a. gennem inddragelsen af en række cases, som læseren kan arbejde videre med. Den indeholder kapitlerne:

 • Nutidens gymnasium og pædagogikum
 • De gymnasiale uddannelsers formål i et undervisningsperspektiv
 • Didaktik, læringsrum, vidensformer
 • Kommunikation og dialog
 • Differentiering, evaluering, lektier
 • Livet i klassen
 • Motivation, deltagerforudsætninger og mestringsstrategier
 • Teorier om læring og undervisning

Steen Beck, Mads Blom og Anders Schultz (red.): Veje til verdensborgerskab – global dannelse i gymnasiet (U Press 2019)

Hvordan kan gymnasier arbejde organisatorisk og fagdidaktisk med global dannelse?

I skyggen af fremtiden er det internationale perspektiv uomgængeligt. På deres vej ind i 2020’erne har studenter brug for at kunne forholde sig til en verden med klimaudfordringer, nye former for ulighed, migrationsproblemer, nye medier, nationer i gensidig afhængighed, nynationalisme og andre sammenstød mellem tradition og modernitet. Gymnasier skal værne om glæden ved læring, men også lære unge at tage livtag med tidens globale problemstillinger.

Siden 2012 har Rysensteen Gymnasium arbejdet med dannelse i et verdensborgerperspektiv, og i denne bog belyses erfaringerne fra det udfoldede Global Citizenship Programme både af lærere og elever fra skolen, gæsteforskere og udenlandske partnerskoler.

Steen Beck og Julie Rørdam Thom (red.): Tegn på dannelse - Inspiration til formativ feedback og peer-respons (U Press 2017)

Ét er at måle elevers faglige progression. Noget andet er at organisere didaktisk udviklingsarbejde uden at tabe den almene dannelse af syne.

Tegn på dannelse tilbyder praktiske svar på den aktuelle diskussion om evalueringsformer i tilknytning til den nye gymnasiereform. Det gøres anskueligt, hvordan elever og lærere sammen undersøger læringsudbyttet i en dialogisk proces ud fra mundtlige eller skriftlige præstationer og produkter i fagene dansk, engelsk, matematik, naturgeografi, samfundsfag, idræt og spansk.

Inspiration til formativ feedback og peer-respons gives ud fra et aktionsforskningsprojekt på Rysensteen Gymnasium. I en række kapitler skrevet af de syv fags lærere præsenteres konkrete undervisningsforløb. Forskeren Steen Beck analyserer lærernes aktioner på baggrund af observationer og interviews og behandler bogens tema i et teoretisk og kritisk perspektiv. Alle involverede bidrager til konklusioner om nutidens elever, motivation og lærergerningen i en afsluttende rundbordssamtale

Steen Beck, Dion Rüsselbæk Hansen og Anke Piekut (red.): Forskning i og med praksis på VUC (Unge Pædagogers Forlag 2016)

Forskning i og med praksis på VUC tager pulsen på samtidens tilstande, udviklingstendenser og udviklingsperspektiver i VUC-regi, som både tæller almen voksenuddannelse (avu) og hf. Bogen er skrevet til både praktikere og forskere og fremstår med dens omfattende metodiske og indholdsmæssige vifte af refleksioner og analyser som det hidtil mest omfattende bud på en forståelse af en skoleform, der ikke altid har offentlighedens bevågenhed, men som har afgørende betydning i det aktuelle danske uddannelseslandskab.

 

Rüsselbæk Hansen, D.; Larsen, L. & Paulsen, M. (2019). Undervisning, dannelse og ungdomsliv: Refleksionsperspektiver og læreruddannelse. Odense. Syddansk Universitets forlag.

 

Rüsselbæk Hansen, D. & Toft, H. (2017). Ustyrlighedens paradoks: demokratisk (ud)dannelse til debat. Aarhus. Klim.

 

Rüsselbæk Hansen, D. & Bøje, J. (red) (2016). Mellem ledere - uddannelsesledelse som problem eller svar? Aarhus. Klim.

 

Qvortrup, A., Hansen, D. R. & Abrahamsen, M. (red.)  Den etiske efterspørgsel: i pædagogik og uddannelse. Aarhus: Klim.

Bøje, JD 2017, Profession og pædagogik. i J Dolin, GH Ingerslev & HS Jørgensen (red), Gymnasiepædagogik: en grundbog. 3 udg, Hans Reitzels Forlag, København, s. 690-708.

Hjort, K., Qvortrup, A. & Raae, P. H. (red.) (2012). Der styres for vildt: om paradokser i styring af pædagogik. Aarhus: Klim

 

Tina Høegh: Mundtlighed og fagdidaktik. Akademisk Forlag 2018, 344 s.

Meget undervisning foregår mundtligt – men hvad er mundtlighed, hvordan kan eleverne lære gennem faglig mundtlighed, og hvordan kan man udvikle forskellige dialogiske undervisningsformer som underviser og planlægge hvornår og hvordan de kan anvendes? Bogen opbygger en solid forståelse af den både kropslige, sociale og mentale basis, der ligger under vores ageren i tale og lytning i undervisning og læring, og gennem talrige eksempler tilbyder bogen konkret ny undervisning.

Hvilke mundtlige kompetencer kan vi uddanne i, hvilken dialogkultur danner vi eleverne til, og hvordan støtter man udviklingen af disse kompetencer? Ved bogens talrige eksempler sættes især fokus på undersøgende undervisningsformer gennem dialogisk undersøgelse, tekstundersøgelser fx men også elevernes egne faglige fremlæggelser og performances og responsformer til disse i klassen. Former der kan skabe engagement og elevansvar fordi elevernes egne undersøgelser står i centrum.

Bogen viser, hvordan du lærer at arbejde med mundtlighed i undervisningen, så eleverne får en større forståelse for at navigere mundtligt, og bogen introducerer til arbejde med faglige fremlæggelser, performances og eksperimentarie samt til den meget oversete kompetence lytning: hvordan kan vi uddanne i lytning i undervisningen?

"Mundtlighed og fagdidaktik" er rettet mod alle undervisere, der arbejder med tekster, fx litteratur, medier og sprog, men også samfundsfag, historie og kulturstudier generelt.

Sidst opdateret: 14.09.2020