Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

CLF rapporter

CLF Rapporter

87/2023
Kulturliv i Landdistrikter
Af Pia Heike Johansen og Morten Frølund

86/2023
Friluftsliv på landet. Slutrapport
Af Pia Heike Johansen, Annette Aagaard Thuesen og Jens Kaae Fisker

85/2022
Fire pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling 2015-2022
Af Pia Heike Johansen, Søren Præstholm, Jakob Vesterlund Olsen, Jesper Schou, Brian Kronvang og Rasmus Ejrnæs

84/2022
"Liv til landsbyen" - Inspirationskatalog om borgerinitierede dagligvarebutikker
Af  Tobias Gandrup

83/2022
"Hvis du boede her, var du hjemme nu" - Inspirationskatalog om branding af landdistrikterne 
Af Barbora Gulisova

82/2022
Ulighed i sundhed i et landdistriktsperspektiv - en kortlægning af eksisterende forskning og viden om sundhed og social ulighed i landdistrikterne
Af Egon Noe og Barbora Gulisova

81/2022
"Hvis man går sammen, er flere ting mulige" - Inspirationskatalog om lokalsamfundsbaseret borgerengagement og social innovation
Af Annette Aagaard Thuesen og Louise Bjørklid Levinsen

80/2022
Lokale med på råd og borgere i forening - kortlægning af lokalsamfundsforeningers udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde
Af Annette Aagaard Thuesen, Sanne Pedersen, Louise Bjørklid Levinsen, Marie Feddersen og Klaus Levinsen

79/2021
HUSK! Turisme fra et landdistriktsperspektiv - bæredygtighed og indikatorer
Af Egon Noe, Annette Aagaard Thuesen, Barbora Gulisova og Bo Villumsen

78/2021
Kulturforbrug og kulturaktiviteter i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark - ligheder og forskelle (Da filen er ret stor, kan det tage lidt tid at downloade den. Hvis du oplever problemer, så skriv til: clf@sam.sdu.dk, så sender vi en folder til dig på mail)
Af Pia Heike Johansen og Morten Frølund

77/2021
Udflytning af statslige arbejdspladser - Hvordan påvirkes beskæftigelsen på det lokale arbejdsmarked?
Af Torben Dall Schmidt, Peter Sandholt Jensen, Jens Fyhn Lykke Sørensen og Gunnar Lind Haase Svendsen

76/2021
At løfte blikket - inspirationskatalog til strategisk landsbyplanlægning
Af Annette Aagaard Thuesen og Marie Feddersen

75/2020
Boligfinansiering i landdistrikterne
Af Egon Noe, Barbara Fersch, Mille Renée Larsen og Morten Holm Falk

74/2020
Urbanisering, uddannelse - og de befolkningsmæssige konsekvenser af et universitet i Esbjerg
Af Villy Søgaard. 

73/2019
Fremtidens virksomhedskonstruktioner i dansk landbrug - ejerskifter, finansiering og robusthed!
Af Martin Hvarregaard Thorsøe (Institut for Agroøkologi, AU) og Egon Noe (CLF, SDU)

72/2019
Vi ser med LUP på sundheden - Inspirationskatalog om strategisk kobling mellem landdistriktsudvikling og sundhedsindsatser
Af Annette Aagaard Thuesen, Birgitte Skau Jørgensen og Pernille Tanggaard Andersen.

71/2019
Resultater af multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter - dokumentation af effekter for landdistrikter, driftsøkonomi, natur, miljø og rekreation
Af  Johansen, P.H. (Syddansk Universitet), Kronvang, B. (Aarhus Universitet), Præstholm, S., (Københavns Universitet), Ejrnæs, R., (Aarhus Universitet), Schou, J.S. (Københavns Universitet) og Olsen, J.V. (Københavns Universitet).

Læs rapporten "Resultater af multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter"

Læs folderen "Multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk"

70/2018
Forandringskapacitet ved lokalt produceret mad - Et bidrag til Sønderborg Kommunes fødevarestrategi
Af Pia Heike Johansen, Helle Rotbøll Randlev og Eva Mærsk

69/2018
Kirken på landet - Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde
Af Helle Rotbøll Randløv, Egon Noe og Annette Aagaard Thuesen

68/2018
Small Danish Islands - Communication strategies to support their transformation and image (med et 8 siders udvidet sammendrag på dansk)
Af Chris Horbel, Egon Noe, Helle Rotbøll Randløv, og Eva Mærsk

67/2018

Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling
Af  Johansen, P.H. (Syddansk Universitet) , Kronvang, B. (Aarhus Universitet), Præstholm, S., (Københavns Universitet), Ejrnæs, R., (Aarhus Universitet), Schou, J.S. (Københavns Universitet) og Olsen, J.V. (Københavns Universitet).

Læs rapporten i bladreversion

Læs rapporten som pdf

66/2018
Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde? Et casestudie af lokalområderne omkring Thorup Strand Kystfiskerlaug og Hertha Levefællesskab.
Af Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv

65/2018
Finansiering af fremtidens danske landbrug - status og perspektiver
Af Martin Hvarregaard Thorsøe, Egon Noe, Helle Rotbøll Randløv og Birgitte Lund Eberhardt

64/2017
Ribe Madstation - En lokalt forankret interessentanalyse
Af Pia Heike Johansen, Hannibal Hoff og Helle Rotbøll Randløv

63/2018
Landdistrikternes udvikling i et livskvalitetsperspektiv, 2002-2014:
Går det virkelig så dårligt på landet?

Af Jens Fyhn Lykke Sørensen

62/2017
Økonomiske virkninger af kollektive jordvarmeanlæg i landdistrikter
Af Henning Jørgensen
Kort resume af rapporten

61/2017
LAG'ernes erhvervsudviklingstilgang og LAG-midlernes stimulering af innovation og iværksætteri i landdistrikterne
Af Villy Søgaard og Annette Aagaard Thuesen
Kort resume af rapporten

60/2017
Gårdbutikker - et potentiale for lokal udvikling?
Af Pia Heike Johansen og Morten Frølund
Kort resume af rapporten

59/2017
Når unge uddannelsessøgende flytter
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen og Annette Aagaard Thuesen
Kort resume af rapporten

58/2017
Coworking i danske landdistrikter - internationale erfaringer og to danske case-studier
Af Jens Kaae Fisker
Kort resume af rapporten

57/2016
Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest
Af Annette Aagaard Thuesen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv

56/2016
Skolelukninger på landet - En undersøgelse af skolelukningsforløb i  Tønder Kommune 2010-11, samt lukningernes  konsekvenser for de berørte lokalsamfund 
Af Gunnar Lind Haase Svendsen og Jens Fyhn Lykke Sørensen

55/2016
Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv
Af lektor Henning Jørgensen

54/2016
SMART transport på landet - en undersøgelse af nye transportinitiativer, der forbinder land og by og lokalsamfund i landdistrikterne 
Af Pia Heike Johansen, Ask Greve Jørgensen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv

Læs også SMART TRANSPORT  - et idekatalog til alternative transportformer i landdistrikterne

53/2016
Fritidsklynger. Interessebaserede fællesskaber som grundlag for landdistriktsudvikling?
Af Jens Kaae Fisker

52/2016
Festivaler og begivenheder i landdistrikterne
Af Anne-Mette Hjalager, Annette Aagaard Thuesen, Jens Kaae Fisker og Hanne Bat Finke

51/2016
Bioøkonomiens betydning for landdistrikterne - En litteraturgennemgang og sektorbeskrivelse
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen

50/2015
Fortællinger i Naturpark Vesterhavet. Et digitalt formidlingsprojekt
Af Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format

49/2015
Landsbypedeller - En ny form for offentlig-frivillig samproduktion i danske kommuner?
Af Jens Kaae Fisker
Indhold i pdf-format

48/2015
Attitudes towards Bitter and Strong Tasting Root Vegetables and Cabbages and the New Nordic Cuisine - a study of trainee chefs in Denmark
Af Sonni H. Simmelsgaard
Indhold i pdf-format

Se også "Markets for Bitter and Strong Tasting Vegetables and the New Nordic Kitchen", som er udarbejdet af Jesper Manniche, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT)

47/2015
Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller. Analyse af eksempler fra tre kommuner.
Af Jens Kaae Fisker, Hanne Bat Finke og Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format

46/2015
Lokale udviklingsplaner for landdistrikterne - eksempler fra to kommuner
Af Annette Aagaard Thuesen og Suzanne Eben Ditlevsen
Indhold i pdf-format

Se desuden Drejebog for lokale udviklingsplaner

45/2015
Prowell - towards a new understanding of rural wellbeing tourism
By Anne-Mette Hjalager, Anja Tuohino, Kaarina Tervo-Kankare and Henna Konu
Contents in pdf

44/2015
Landsbypedeller - en effektiv måde at understøtte lokale ildsjæle på?
En spørgeskemaundersøgelse om forventninger til en landsbypedelordning i Tønder og Ringkøbing-Skjern kommuner
Af Dorthe Salling Kromann og Gunnar Lind Haase Svendsen
Indhold i pdf-format

43/2015
Aldring i landdistrikterne. Geografi, kommunale udgifter og livskvalitet
Af Martin Lindhardt og Tommy Søndergaard Poulsen
Indhold i pdf-format

42/2015
Land og By og Mad. En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer
Af Pia Heike Johansen, Hannibal Hoff og Ask Greve Jørgensen
Indhold i pdf-format

Se endvidere Idekatalog til sammentænkning af madproduktion og landdistriktsudvikling

41/2015
Innovation og eksport i landdistrikter og yderområder
Af Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format

40/2015
Hvilke faktorer påvirker befolkningsudviklingen i lokalområder på landet? Betydningen af stedbundne ressourcer og den befolkningsmæssige trend.
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen
Indhold i pdf-format

39/2014
Flexboliger på landet.
Af Anne-Mette Hjalager og Dorthe Salling Kromann
Indhold i pdf-format

38/2014
Mangfoldighed på landet - en undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i 7 landdistrikter.
Af Pia Heike Johansen, Stine Piilgaard Porner Nielsen og Jesper Fredborg Huric Larsen
Indhold i pdf-format

37/2014
Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik.
Af Jesper Fredborg Huric Larsen
Indhold i pdf-format

36/2014
Landdistrikternes potentiale for outdoor turisme.
Af Tommy Søndergaard Poulsen, Anne-Mette Hjalager og Hanne Bat Finke
Indhold i pdf-format

35/2014
Overvægt blandt børn og unge i danske yderkommuner: Kommunale og frivillige indsatser.
Af Martin Lindhardt
Indhold i pdf-format

34/2014
Hen mod kommende projektprioriterings- og evalueringsværktøjer for de lokale udviklingsstrategier – Opsamling og anbefalinger
Af Annette Aagaard Thuesen, Suzanne Eben Ditlevsen og Dorthe Salling Kromann.
Indhold i pdf-format

33/2014
Evaluering af LAG-udviklingsstrategierne under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013. Anbefalinger for perioden 2014-2020
Af Annette Aagaard Thuesen, Suzanne Eben Ditlevsen Dorthe Salling Kromann
Indhold i pdf-format

32/2014
Land-by erhvervspartnerskaber.
Af Anne-Mette Hjalager og Hanna Barbara Rasmussen
Indhold i pdf-format

31/2014
Using GIS for the social evaluation of rural natural environments.
Af Angela Münch & Viktor Jozsef Racz.
Indhold i pdf-format

30/2014
68 landsbyer 5 år efter
Af Pia Heike Johansen og Thomas Lund Chandler
Indhold i pdf-format

29/2014
Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen
Indhold i pdf-format

28/2014
Borgernes holdning til landdistrikternes image og udvikling
Af Jens Fyhn Lykke Sørensen og Gunnar Lind Haase Svendsen
Indhold i pdf-format

27/2013
Avanceret teknologi i friluftslivet.
Af Anne-Mette Hjalager, Niels Christian Nielsen, Thomas Theis Nielsen og Stine Piilgaard Porner Nielsen
.
Indhold i pdf-format

26/2013
Towards multifunctionality of rural natural environments? - A social evaluation of the extended buffer zones along Danish rivers, streams and lakes.
Af postdoc Angela Münch, videnskabelig assistent Stine Piilgaard Porner Nielsen, videnskabelig assistent Viktor Jozsef Racz og professor mso Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format

24/2013
En undersøgelse af samspillet mellem kirker og foreningsliv i danske landsogne. Et pilotstudie med Malt Provsti som case.
Af videnskabelig assistent Lone Fisker Christensen
Indhold i pdf-format

23/2013
Virksomheders overlevelsesgrader og vækst: en sammenligning af fire kommunetyper.
Af adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen
Indhold i pdf-format 

22/2013
Vigtige udviklingstræk i danske yderkommuners økonomi og serviceydelser i perioden 1993-2012
Af lektor Carsten Kronborg Bak
Indhold i pdf-format

21/2013
Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne. En eksempelsamling.
Af videnskabelig assistent Stine Piilgaard Porter Nielsen, videnskabelig assistent Hannibal Hoff, videnskabelig assistent Thomas Lund Chandler, videnskabelig assistent Dorthe Salling Kromann, lektor Carsten Kronborg Bak, adjunkt Annette Michelsen la Cour, professor mso Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format

20/2013
Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere
Af professor mso Gunnar Lind Haase Svendsen
Indhold i pdf-format

19/2013
Grønne virksomheder i landdistrikterne. Udbredelsen af cleantech. Virksomhederne i de grønne landdistriktsinitiativer
Af professor mso Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format

18/2013
Adgangen til offentlige serviceydelser på landet anno 2011: Hvor tilfredse er borgerne med den, og har den en indvirkning på boligpriserne og borgernes trivsel?
Af adjunkt Jens Fyhn Lykke Sørensen
Indhold i pdf-format

17/2012
Uddannelse og yderområder
Af adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen & professor, centerleder Anne-Mette Hjalager
Indhold i pdf-format - rapportens resume

16/2012
Merværdien af LEADER. "Man bliver bedre og bedre til at se, når vindfrikadellerne kommer op"
Af adjunkt Annette Aagaard Thuesen og postdoc Niels Christian Nielsen
Indhold i pdf-format

15/2012
Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser.
Af adjunkt Jens Fyhn Lykke Sørensen

Indhold i pdf-format

14/2012
Livskvaliteten i danske landdistrikter, 1990-2008. En land-by sammenligning.
Af adjunkt Jens Fyhn Lykke Sørensen
Indhold i pdf-format

13/2011
Højer Pølser
Af lektor Villy Søgaard
Indhold i pdf-format

12/2011
Agroferm A/S
Af lektor Villy Søgaard
Indhold i pdf-format

11/2011
Rudkøbing Havn i nutiden og i fremtiden. En undersøgelse af det erhvervs- og bosætningsmæssige potentiale for Langeland Kommune ved udviklingen af Rudkøbing Havn.
Af postdoc, studieleder Pia Heike Johansen
Indhold i pdf-format

10/2011
Database om udviklingen i landdistrikterne
Af lektor Villy Søgaard
Indhold i pdf-format

9/2011
Operationalisering af landdistriktsbegrebet
Af lektor Villy Søgaard
Indhold i pdf-format

8/2011
Knækker Danmark - eller knager det bare?
Af postdoc Sanne Schroll og lektor Villy Søgaard
Indhold i pdf-format

7/2011
Hvornår fungerer biblioteksservice i landdistrikter? En interviewundersøgelse i Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner af filialer og bogbusser.
Af videnskabelig assistent Dorthe Salling Kromann
Indhold i pdf-format

6/2011
Det, der betyder noget for livet på landet ... - en undersøgelse af positiv landdistriksudvikling i form af befolkningsfremgang i et landsogn i hver af de fem regioners yderområder.
Af postdoc., studieleder Pia Heike Johansen og adjunkt Annette Aagaard Thuesen
Indhold i pdf-format

5/2011
Landboturisme og innovation. Bondegårdsferie som en del af en rural oplevelsesøkonomi?
Af videnskabelig assistent Niels Chr. Nielsen, videnskabelig assistent Kathrine Aae Nissen og institutleder, professor, dr.phil Flemming Just
Indhold i PDF-format

4/2010
Finanskrisen, arbejdsstyrken og konjunkturer i yderområder.
Af lektor Peter Sandholt Jensen
Indhold i PDF-format

3/2010
Den blomstrende landsby. Ressourcer og udfordringer.
Selskabet for Landdistrikts- og Regionalstudier (SeLaRS). Årsrapport 2009.
Af Anders Bune, Kræn Ole Birkkjær, Steffen Damsgaard, Carsten Blomberg Hansen, Robert Mogensen, Jørgen Møller, Niels Christian Nielsen, Gunnar Lind Haase Svendsen
Indhold i PDF-format

2/2010
Innovation og vækst på landet. Hvad karakteriserer virksomheder, der deltager i fødevarenetværk?
Af Ph.d.-stipendiat Tove Brink
Indhold i PDF-format

1/2010
En analyse af ledighedsudviklingen i udkantskommunerne.
Af lektor Peter Sandholt Jensen
Indhold i PDF-format


IFUL Reports:

14/2009 
Biblioteksservice i danske landdistrikter: Erfaringer, modeller og perspektiver. 
Af lektor Gunnar Lind Haase Svendsen
Indhold i PDF-format

13/2009
Ildsjæle, netværk, tillid, købmandskab – og troen på, at det umulige ikke er umuligt. Om to innovative virksomheder i Udkantsdanmark. 
Af lektor Gunnar Lind Haase Svendsen.
 
Indhold i PDF-format

12/2009
Dobbeltbosætning/sekundære boliger
- en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner
Indhold i PDF-format

11/2009
Foreningslivet i Danmark:
Under udvikling eller afvikling?
af Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aagaard Thuesen, Lars Torpe
Indhold i PDF-format

10/2009
Kommunalreformen og landdistriktspolitikken - en spørgeskemaundersøgelse
af Dorthe Salling Kromann og Flemming Just
Indhold i PDF-format

9/2008
Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder 2008 
Sammensætning, aktiviteter og samarbejde i opstartsperioden 
af kandidatstipendiat Annette Aagaard Thuesen 
og videnskabelig assistent Jens Fyhn Lykke Sørensen 
Indhold i PDF-format

8/2008
Access to health care services in remote rural areas:
What impact does it have on settlement?
Jens F.L. Sørensen & Gunnar L.H. Svendsen
Indhold i PDF-format

7/2008
Lokal centralisering. En model for offentlige serviceydelser på landet
Gunnar Lind Haase Svendsen
Indhold i PDF-format

6/2008
Bredbånds betydning for den regionale udvikling.
Jean-Paul Péronard og Flemming Just.

Indhold i PDF-format

5/2008
LAG'ernes bidrag til vitalisering af lokalsamfundene set i lyset af kommunalreformen.
Annette Aagaard Thuesen og Arne Bengt Thomsen.
Indhold i pdf-format

4/2008
Bredbåndsteknologi i landdistrikterne.
Problemer, potentialer og perspektiver belyst gennem udvalgte EU-projekter.
Jean-Paul Péronard og Flemming Just
Indhold i pdf-format

3/2007
Esbjerg - Europæisk Kulturhovedstad 2017?
- en analyse af forudsætninger og perspektiver.
Karsten Eskildsen
Indhold i pdf-format

2/2007
Hvorfor klarer nogle udkantssamfund sig bedre end andre?
Gunnar L.H. Svendsen
Indhold i pdf-format

1/2007 
Adgang til sundhedsservice i yderområder: 
Hvilken betydning har det for bosætningen? 
Et casestudie. 
Jens F.L. Sørensen & Gunnar L.H. Svendsen 
Indhold i pdf-format