Skip to main content
SDU Climate Cluster

Forskningsinfrastruktur

Virkemidlet skal benyttes til at medfinansiere indkøb af forskningsinfrastruktur, for eksempel instrumenter og laboratorieudstyr, der er nødvendige for at gennemføre ny, tværvidenskabelig, klimarelateret forskning, der understøtter SDU Climate Clusters (SCC) mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050.

Virkemidlet er etableret gennem eksterne fondsmidler, og SCC har 1 mio. kr. til rådighed til uddeling. Der er fra den eksterne fonds side et krav om mindst 50 % egenfinansiering, så ansøgninger til dette virkemiddel skal kunne redegøre for tilvejebringelsen af denne del. Derudover vil der blive pålagt en SDU projektafgift på 10 % på det ansøgte beløb, da midlerne er eksternt finansieret – projektafgiften skal ligeledes tilvejebringes af ansøger.

Eksempel på finansiering af forskningsinfrastruktur via SCC virkemiddel

Udgift til forskningsinfrastruktur 1.000.000 kr.

Finansiering

SCC-bevilling     500.000 kr.
SDU projektafgift (10 %)       50.000 kr.
Ansøgerholdets egenfinansiering 
(inkl. afholdelse af projektafgift)             550.000 kr.

Ansøgningsproces

Det er kun SDU-forskere, der kan ansøge, og ansøgerholdet skal bestå af forskere fra min. to fakulteter - dette for at sikre det tværfaglige aspekt, som er et kerneelement i SDU Climate Cluster.

Ansøgninger skal skrives på engelsk og overholde kravene i ansøgningsskabelonen.

Alle ansøgninger til forskningsinfrastruktur virkemidlet skal sendes til SCC på e-mail scc@sdu.dk . I emnefeltet skrives ”Research infrastructure application”. Der kvitteres for modtagelse af ansøgningen.

Vurderingskriterier

Forskningsinfrastruktur ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende to kriterier:

  • Impact: Vurdering af forskningens impact potentiale ift. SCC’s mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050. 
  • Det tværvidenskabelige forskningsfelt: Vurdering af nytænkning og excellence ift. det tværdisciplinære forskningsfelt, hvori den ansøgte forskningsinfrastruktur vil blive anvendt.

Ved tildeling af virkemiddel

Afgørelser om afslag og tilsagn meddeles skriftligt. 

Ved tilsagn følger et kort orienteringsmøde vedrørende formalia om økonomi, afrapportering og samarbejde med SCC.

Afrapportering

Når forskningsinfrastruktur bevillingen er udmøntet i indkøb, skal der fremsendes en kort økonomisk redegørelse herfor til SCC. 

Efter et ½ års anvendelse af forskningsinfrastrukturen skal der fremsendes en kort afrapportering til SCC over anvendelsen og den impact, som er blevet/forventes at blive skabt.

Samarbejde med SCC

For de forskningsinfrastruktur ansøgninger, der bliver bevilget, udarbejder SCC en kort beskrivelse, der sammen med kontaktinformation på bevillingsmodtagere offentliggøres på SCC’s hjemmeside. 

Derudover vil SCC sekretariatet være i løbende dialog med bevillingsmodtagere ift. mulige formidlingsaktiviteter.

Ansøgningsskabelon til forskningsinfrastruktur virkemiddel

Ansøgninger sendes til scc@sdu.dk. I emnefeltet skrives: Research infrastructure application"

Hent ansøgningsskabelon

Sidst opdateret: 05.12.2023