Skip to main content
SDU Climate Cluster

Fast track

Fast track virkemidlet skal benyttes til at støtte frie forskningsidéer og hypoteser samt til at etablere pilotprojekter, som senere kan danne grundlag for større eksterne forskningsansøgninger. Fast track virkemidlet skal således være en testbane for nye tværvidenskabelige forskningssamarbejder på SDU,  der understøtter SCC's mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050. Ansøgerholdet skal bestå af forskere fra min. to fakulteter. 

Der er i alt afsat 9 mio. kr. til virkemidlet. Det svarer til 90 fast track-projekter. Midlerne vil blive uddelt ved halvårlige ansøgningsrunder.

Virkemidlet må gerne anvendes som medfinansiering i samarbejdsprojekter med eksterne parter, men de skal tilgå SDU-parten. Virkemidlet kan ikke anvendes til frikøb af adjunkter, lektorer og professorer, men derudover er der ingen begrænsninger på, hvad virkemidlet kan bruges til.

Ansøgningsproces

Der er to årlige ansøgningsrunder, hvor ansøgningsfristerne ligger hhv. den 1. april  og den 1. november.

Ansøgninger skal skrives på engelsk og overholde krav i ansøgningsskabelonen.

Alle ansøgninger til fast track virkemidlet skal sendes til SDU Climate Cluster (SCC) på e-mail scc@sdu.dk . I emnefeltet skrives ”Fast track application”. Der kvitteres for modtagelse af ansøgningen.

Hvis størstedelen af ansøgningerne i en ansøgningsrunde kommer fra de samme få fakulteter, vil SCC-sekretariatet gå i dialog med SDU’s dekaner om problematikken. SCC vil desuden holde igen med uddeling af midler i den pågældende ansøgningsrunde, så midlerne ikke tildeles de samme fakulteter uden yderligere dialog om problematikken.

Vurderingskriterier

Fast track projekterne vil blive vurderet ud fra følgende to kriterier (i prioriteret rækkefølge):

  • Impact: Vurdering af projektets impact potentiale ift. SCC’s mission om at bidrage til klimaneutralitet senest i 2050

  • Skalering og potentiale for videre forskningsforløb: Vurdering af forskningsidéens vækstpotentiale

Ansøgninger til fast track projekter, der allerede indeholder medfinansiering, har ikke fortrinsret til virkemidlet. Disse vurderes på lige fod med de øvrige ansøgninger.

Der uddeles ikke et fast antal fast track virkemidler pr. ansøgningsrunde. Bevillinger vil afhænge af kvaliteten og potentialet i ansøgningerne. SCC tilstræber dog at uddele midler til ca. 10 fast track projekter pr. ansøgningsrunde. Virkemidlet vil derfor som udgangspunkt være tilgængeligt til og med 2026.

Ved tildeling af virkemiddel

Afgørelser om afslag og tilsagn meddeles skriftligt. Ansøgerne er velkomne til at genfremsende ansøgningen i næste ansøgningsrunde.

Ved tilsagn følger et orienteringsmøde vedrørende formalia om økonomi, afrapportering og samarbejde med SDU Climate Cluster.

Afrapportering

Ved fast track projektets afslutning, senest et år efter modtagelse af midler, udarbejdes et kort evalueringsskriv (ca. 1 side), der gengiver projektets idé og beskriver projektets resultater, evt. publikationer, præsentationer, og hvordan projektets resultater videreføres og tænkes viderefinansieret.

Samarbejde med SCC

For alle fast track projekter udarbejder SCC en kort projektbeskrivelse. Projektbeskrivelse samt kontaktinformation på de projektansvarlige offentliggøres på SCC-hjemmesiden.

I løbet af fast track projektets levetid vil SCC sekretariatet være i dialog med projektteamet om mulige formidlingsaktiviteter.

Ansøgerteamet til fast track projektet skal senest ved projektets afslutning videndele om projektet i en SCC-kontekst. Det kan fx være i artikelform, podcast, SCC-arrangement eller som led i anden tværfaglig SDU-videndeling/idéudvikling. Denne del kan drøftes med SCC-sekretariatet. 

Ansøgningsskabelon til fast track virkemiddel

Ansøgninger sendes til scc@sdu.dk . I emnefeltet skrives ”Fast track application”.

Hent ansøgningsskabelon

Budgetskabelon til fast track virkemiddel

Venligst udfyld budgetskabelonen og send den til scc@sdu.dk sammen med din fast track ansøgning.

Budgetskabelon fast track

Sidst opdateret: 11.03.2024