Skip to main content
Publikationer

Teknologiforståelsesdidaktik – problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation

28-11-2021

Antologi

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidragydere: Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Find læseprøve her.

Kapitel forfattet af Jens Jørgen Hansen

Kapitel 9
Teknologiforståelsesdidaktik – problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation

Abstrakt
Dette kapitel bidrager til en udvikling af en didaktik for CT. Det sker gennem en didaktisk analyse af læseplanen for folkeskolefaget teknologiforståelse. Givet den brede definition af CT, som vi introducerede i kapitel 1, falder hele faget teknologiforståelse nemlig ind under CT og ikke kun den afgrænsede del, der i læseplanen for faget benævnes “computationel tankegang”. Hensigten med den didaktiske analyse er at foretage en deskriptiv undersøgelse af faget, dets begrundelse, stofområder og arbejdsformer. Et fag kommer ind i uddannelsessystemet som følge af en politisk kamp, og fordi faget reflekterer viden, som man samfundsmæssigt opfatter som valid og vigtig (Cunningham og Kelly 2017).

Teknologiforståelse har som målsætning at udvikle viden i form af såkaldte “kompetencer”: computationel tankegang, designproceskompetence, digital myndiggørelse og teknologisk handleevne. Dette kapitel sætter sig for at undersøge, hvordan man didaktisk kan begrunde faget teknologiforståelse og de fire kompetencer, som faget sigter mod at udvikle hos eleverne i lyset af de fem didaktiske positioner: basisfagsdidaktik, etnodidaktik, eksistensdidaktik, udfordringsdidaktik og innovationsdidaktik. Hensigten med den didaktiske analyse er ikke at styrke den praktiske undervisning i faget, men at bidrage til at udvikle et sprog og en fagdidaktisk refleksion om fagets funktion og didaktiske grundlag i skolen.

Artiklen vil her udfolde, hvordan faget teknologiforståelse kan siges at være udviklet af fire basisfag, som karakteriseres som praktisk-håndværksmæssige traditioner: CT, Design Thinking, technological literacy og engineering. Analysen vil dermed, som kapitel 1, bidrage til at nuancere forståelsen af CT ud over den sekventielle problemløsning. Dog benyttes i dette kapitel lidt andre betegnelser for praktisk-håndværksmæssige traditioner end de beskrevne perspektiver i figur 1.3 i kapitel 1.

Kapitlet afsluttes med en perspektiverende analyse af gymnasieskolefaget informatik C. Herved eksemplificeres for det første, hvordan man kan bruge kapitlets fem didaktiske positioner analytisk og kritisk. For det andet eksemplificerer analysen, i hvilket omfang informatik C aktualiserer de fem didaktiske positioner og dermed, om der er forskel i de uddannelsespolitiske udmøntninger af CT-traditionen i en dansk skolekontekst.

ISBN: 9788759336465
Forlag: Samfundslitteratur

Hansen, J. J. (2021). Teknologiforståelsesdidaktik – problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation. I N. B. Dohn, R. Mitchell, & R. Chongtay (Red.), Computational Thinking - Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. Samfundslitteratur.