Skip to main content
Publikationer

Computational Thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder

28-11-2021

Antologi

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidragydere: Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Find læseprøve her.

Kapitel forfattet af Rocio Chongtay

Kapitel 5
Computational Thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder

Abstrakt
De senere år har man forsket meget i fordelene ved at anvende Computational Thinking (CT) som en del af problemløsningsprocesser. Samtidig er CT blevet anerkendt som en væsentlig færdighed i det 21. århundrede – en “21st century skill”. Men der har også været kritiske røster. De vedrører både den herskende uenighed om, hvordan CT skal forstås og defineres, samt påstandene om, at CT kan anvendes som generisk problemløsningsmetode også uden for det datalogiske område. Definitioner af CT blev allerede diskuteret i kapitel 1.

Dette kapitel har til formål atundersøge, hvilken rolle CT faktisk indtil nu har haft som generel problemløsningsmetode på tværs af fagområder. Til dette formål vil kapitlet først kort introducere relevante problemløsningsbegreber. Herefter præsenteres en historisk kontekst for CT, som uddybning af den historiske situering af CT, der blev givet i bogens introduktion. Den historiske kontekst viser den gensidige påvirkning mellem udviklingen af “computationsprocedurer” og udviklingen af maskiner, der automatiserer disse procedurer, samt måden, hvorpå problemløsning forstås inden for denne kontekst. Dette leder frem til et metareview (“umbrella review”) af CTreviews, i hvilket det undersøges, hvordan CT hidtil er blevet diskuteret og anvendt i praksis i forskellige fag. Til slut diskuteres perspektiverne for CT som en mulig generisk problemløsningsmetode med udgangspunkt i de områder, hvor CT hidtil er blevet anvendt.  

ISBN: 9788759336465
Forlag: Samfundslitteratur

Chongtay, R. (2021). Computational Thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder. I N. B. Dohn, R. Mitchell, & R. Chongtay (Red.), Computational Thinking - Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. Samfundslitteratur.