Skip to main content

Tjek Ind

I Danmark har der, trods relativ lav økonomisk ulighed og et lige og let tilgængeligt sundhedsvæsen, været en voksende ulighed i dødelighed sammenlignet med andre vestlige lande i de sidste 20 år. Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd såsom rygning, stort alkoholforbrug, usund kost og for lidt motion er hyppigere forekommende i lavere socialt stillede grupper og associeret med udviklingen af kroniske sygdomme. Derudover er der en underrepræsentation af nogle sociale grupper, for eksempel personer uden formel uddannelse, i rekruttering og fastholdelse i forebyggende og rehabiliterende sundhedstilbud, hvilket kan indikere et behov for at understøtte en proaktiv indsats i forhold til at nå lavere socialt stillede grupper, både i forhold til den primære og sekundære forebyggelse.

I Danmark fungerer almen praksis som gatekeeper mellem det kommunale sundhedsvæsen og det regionale sundhedsvæsen på hospitalerne. Som led i at imødegå den sociale ulighed i sundhed er det således vigtigt, at praktiserende læger har øget opmærksomhed rettet mod tegn på tidlig sygdom.

Formål

Forskningsprojektet 'Tjek Ind' har til formål at adressere den sociale ulighed i sundhed og den stigende forekomst af kronisk sygdom. Projektet bidrager med ny viden om forebyggelsestiltag i almen praksis. Derudover afprøves en hypotese om, at man ved hjælp af en proaktiv indsats i almen praksis kan nå personer som ikke almindeligvis har lægekontakt. Metoden testes i forhold til at være en mulig fremgangsmåde til opsporing, identifikation og fastholdelse af personer i risiko for kronisk sygdom.

Projektet bliver udført som et randomiseret kontrolleret forsøg blandt personer i alderen 45-64 år, der er bosat i København, hvis almen praktiserende læge deltager i projektet.

Metode

Selve projektet foregår i to trin:

Første del af undersøgelsen er en populationsbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvori det undersøges, om det er muligt systematisk at indsamle informationer om alment helbred fra patienterne selv, som kan hjælpe patienter og læger i samarbejdet med at løse eventuelle helbredsproblemer gennem forebyggelse. Yderligere identificeres målgruppen til anden del af projektet.

Anden del er en randomiseret undersøgelse blandt personer i uden formel uddannelse ud over grundskoleniveau. Formålet med denne del er at undersøge, hvorvidt en proaktiv indsats i almen praksis kan motivere personer uden formel uddannelse til at deltage i helbredstjek med henblik på at forbedre deres sundhedsadfærd og opspore kroniske tilstande tidligere.

Projektperiode

2013-2019.

Samarbejdspartnere

PLO-Hovedstaden og PLO-København, Københavns Kommune og DAK-E.

Bevillingsgiver

Kræftens bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

Ph.d.-projekt

Forebyggende helbredstjek blandt individer med lav socioøkonomisk position: Effekt af en randomiseret kontrolleret undersøgelse i almen praksis

Læs mere

Ph.d.-projekt

Magt, tillid og risiko – en undersøgelse af det kliniske møde mellem praktiserende læger og borgere uden formel uddannelse

Læs mere

Sidst opdateret: 01.08.2023