Skip to main content

Ph.d.-projekt under Tjek Ind

  • Tidligere ph.d.-studerende: Nina Kamstrup-Larsen

Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd såsom rygning, stort alkoholforbrug, usund kost og for lidt motion er hyppigere forekommende i lavere socialt stillede grupper og er associeret med udviklingen af kroniske sygdomme. Ligeledes er der en underrepræsentation af nogle sociale grupper, for eksempel personer uden formel uddannelse, i rekruttering og fastholdelse i forebyggende og rehabiliterende sundhedstilbud, hvilket kan indikere et behov for at understøtte en proaktiv indsats i forhold til at nå lavere socialt stillede grupper, både i forhold til den primære og den sekundære forebyggelse.

Formål

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at teste effekten af interventionen 'Tjek Ind', hvor patienter med lav socioøkonomisk position inviteres til et fastsat forebyggende helbredstjek hos deres praktiserende læge. Effekten vil blive testet både i forhold til ændring af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og opsporing af kroniske tilstande.

Metode

Ph.d.-projektet er en effektevaluering af 'Tjek Ind' – et interventionsprojekt med 56 praktiserende læger fra København. Patienter med lav socioøkonomisk position (defineret ud fra uddannelsesniveau) blev randomiseret til intervention eller kontrol. Interventionen består af 1) en invitation til et fastlagt forebyggende helbredstjek, 2) et helbredstjek hos egen praktiserende læge og 3) en efterfølgende konsultation hos lægen med mulighed for videre aktion, hvis nødvendigt.

Effektevalueringen anvender både spørgeskema- og registerdata. 

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

Projektet er afsluttet

 

Læs mere om Tjek Ind

Klik her

Sidst opdateret: 18.07.2023