Skip to main content

Qeqqata Modeli: Et partnerskab for at fremme sundhed og trivsel blandt børn i Qeqqata Kommunia

I de senere år er der kommet et større fokus på vigtigheden af helhedsorienterede indsatser i forebyggelse og sundhedsfremme. Ved en helhedsorienteret indsats forstås en koordineret indsats, som går på tværs af fagområder og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. I Island har man gennemført en omfattende helhedsorienteret indsats, der har haft stor betydning for islandske børn og unges brug af rusmidler.

Efter inspiration fra bl.a. Island har Qeqqata Kommunia, Paarisa (den nationale forebyggelsesenhed i Grønland) og Center for Folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed indgået et partnerskab om at højne trivsel og mindske brugen af rusmidler blandt børn og unge i Qeqqata Kommunia. Arbejdet tager udgangspunkt i beskyttende faktorer såsom de lokale styrker og værdier i Qeqqata Kommunia. Projektet er hermed et opgør med det traditionelle fokus på risikofaktorer, der har præget den epidemiologiske forskning.  

Med Qeqqata modellen udvikles dermed en lokalforankret indsats, der bygger på lokale styrker.

Formål

At flere børn trives og indgår i sunde og meningsfulde fællesskaber i Qeqqata Kommunia. At færre bruger rusmidler samt at der genereres ny viden om interventionsforskning i Grønland og samskabelse mellem forskning og lokalsamfund.

Metode

Den metodiske tilgang bygger først og fremmeste på partnerskabsaftalen og det politiske mandat fra kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, der udgør grundlaget for partnerskabet og dermed Qeqqata modellen. Den metodiske tilgang til arbejdet i partnerskabet tager udgangspunkt i et princip om samskabelse og partnerskaber som metode til at arbejde med sundhedsfremme.

Projektperiode

2020 -2022

Der udkommer en rapport om den indledende fase af Qeqqata modellen i efteråret 2023.

Samarbejdspartnere

Qeqqata modellen er skabt i tæt partnerskab med Qeqqata Kommunia og Paarisa.

Projektbeskrivelse på grønlandsk

Klik her

rapport

Sidst opdateret: 31.10.2023