Skip to main content
Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige

Ny rapport fra CISC undersøger omfanget af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige, og hvordan kommunalt ansatte institutionsledere oplever dette samarbejde.

Denne rapport har på baggrund af en digital spørgeskemaundersøgelse undersøgt omfanget af kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige, og hvordan kommu­nalt ansatte institutionsledere oplever dette samarbejde. Undersøgelsen er gennemført i fem kommuner: Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune, Rudersdal Kommune og Aarhus Kommune (afgrænset til det boligsociale område). Spørgeskemaet blev sendt til 818 institutions-, center- eller indsatsledere og opnåede en svarprocent på 55.  

Undersøgelsen viser, at langt de fleste kommunale institutioner og indsatsområder har et samarbejde med foreninger og frivillige.  Samarbejdets indhold og udbredelse varierer mel­lem fagområderne, men i de fleste institutioner er samarbejdet forholdsvis begrænset og ud­gør kun en mindre del af institutionens samlede virksomhed.

Hovedresultater i undersøgelsen er:

  1. Langt de fleste kommunale institutioner og indsatsområder har et samarbejde med foreninger og frivillige.
  2. Samarbejdets indhold og udbredelse varierer mellem kommunerne og mellem fagområderne, men i de fleste institutioner er samarbejdet forholdsvis begrænset og udgør kun en mindre del af institutionens samlede virksomhed.
  3. De mest almindelige samarbejdspartnere er ’frivillige uden en foreningstilknytning’, socialhjælpsforeninger, idrætsforeninger og kulturforeninger. 
  4. På tværs af de undersøgte kommuner og institutionstyper er vurderingen af og den overordnede holdning til samarbejdet meget positiv. Hovedparten af de institutionsledere, som har et samarbejde med frivillige og foreninger, svarer bl.a. at de er helt eller delvist enige i, at det bidrager til at fremme institutionens formål. Institutionslederne var dog lidt mere tilbageholdende, når det handler om, hvilken betydning samarbejdet har i forhold til de ansattes faglighed.
  5. Ledernes egne kvalitative vurderinger af samarbejdet med foreninger og frivillige er også overvejende positive. Deres skriftlige bemærkninger kan her sammenfattes i fem positive aspekter af samarbejdet: faglig inspiration, variation i institutionens tilbud og aktiviteter, ekstra ressourcer, samarbejde og synergi, kontakt til lokalsamfund og omgivelser.
  6. De overvejende positive vurderinger med frivillige er imidlertid ikke ensbetydende med, at institutionslederne ikke også ser udfordringer i samarbejdet. Tværtimod peger lederne i undersøgelsen på en række mulige hindringer for etablering af samarbejde og udfordringer ved det eksisterende samarbejde.

 
Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.
Movements, 2017:1 (pdf)  

 

 

Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige

Af Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 27.03.2017