Skip to main content
Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Projektbeskrivelse

 
De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser. I mange kommuner og organisationer eksperimenteres der i disse år med, hvordan dette samarbejde kan udvikles.

Formålet med dette forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt er at lære af de mange eksperimenter og blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Forsknings-, udviklings- og formidlingsprojektet gennemføres i fire kommuner i Danmark samt det boligsociale område i Aarhus, men omfatter også en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, og projektet tager sigte på at udbrede den viden, projektet genererer, til alle kommuner og frivillige organisationer og foreninger, der søger at udvikle samarbejdet mellem frivillige, foreninger og kommunale institutioner. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.). Projektet består både af en forskningsdel og en formidlings- og udviklingsdel.

Undersøgelsen gennemføres fra slutningen af 2015 til midten af 2018 i fire kommuner, som repræsenterer forskellige kommunetyper og kommuner med forskellige politikker for samspillet og samarbejdet med den frivillige sektor. Endvidere omfatter projektet en analyse af det frivillige arbejde på det boligsociale område i Aarhus Kommune. Projektet består af fem sammenhængende dele.

 

1. For det første afdækkes den kommunale politik og de kommunale indsatser på området i alle de deltagende kommuner samt ændringer deri i undersøgelsesperioden. Den kommunale politik og de kommunale indsatser består af

 • den overordnede politik i form af fx en frivillighedspolitik;
 • de politiske holdninger til foreninger og frivilligt arbejde og samspillet med kommunen; samt
 • de konkrete indsatser på området (støtteformer på folkeoplysningsområdet og frivilligt socialt arbejde, partnerskaber, særlige indsatsområder, kampagner mv.)

Dette sker i efteråret 2015 på baggrund af interviews og dokumenter og ændringer deri registreres løbende gennem undersøgelsesperioden.

 

2. For det andet gennemføres en kortlægning af den samlede frivillige indsats inden for kommunens afgrænsning og samspillet med kommunen. Denne del omfatter

 • en registrering af foreninger og frivillige organisationer samt selvejende institutioner og kommunale institutioner, der benytter frivillig arbejdskraft og
 • en spørgeskemaundersøgelse af de registrerede foreninger, institutioner og midlertidige projekter.

Kortlægningen går både ud på at afdække antallet af foreninger og frivillige indsatser, borgernes frivillige indsats på forskellige samfundsområder og at belyse omfanget og karakteren af samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor. Undersøgelsen gennemføres både sidst i 2015 og begyndelsen af 2016 og sidst i 2017 og begyndelsen af 2018 for at afdække ændringer i den frivillige indsats i hver kommune og virkningen af de kommunale politikker og indsatser på området.

 

3. For det tredje gennemføres dybdegående analyser af 16 - 20 projekter eller særlige indsatser i de kommuner, som indgår i undersøgelsen, der søger at fremme samarbejdet med foreningslivet eller inddrage frivillige i kommunale opgaver, fordelt på otte projekter i Odense Kommune, to projekter på det boligsociale område i Aarhus og seks til otte projekter i de øvrige tre kommuner. Projekterne skal repræsentere forskellige samspilsformer og dække forskellige samfundsområder. Udvælgelsen af projekter til denne del af undersøgelsen sker i samarbejde med kommunerne, men det forventes, at de udvalgte projekter eller indsatsområder til den dybdegående analyse vil omfatte et eller flere projekter inden for følgende områder:

 • Skolers samarbejde med foreninger som følge af folkeskolereformen. Her med særlig fokus på idrætsforeninger.
 • Ældreinstitutioners samarbejde med frivillige.
 • Kommunalt samarbejde med foreninger og frivillige vedrørende naturpleje.
 • En forebyggende kommunal sundhedsindsats hvor der benyttes frivillige (både inden for sund kost og fysisk aktivitet / idræt).
 • Samarbejdet med foreninger og frivillige på kommunale museer og biblioteker.
 • Et samarbejde med frivillige på flygtninge- og integrationsområdet.
 • Samarbejde med foreninger og frivillige om udvikling af et lokalt boligområde.

Flere af disse projekter kan ikke afgrænses til en del af den frivillige sektor, men går på tværs af forskellige frivillighedsområder og foreningstyper, fx når skolen samarbejder med både kulturforeninger, idrætsforeninger og friluftsorganisationer, og når sundhedsforvaltningen skaber samarbejde med og mellem idrætsforeninger og sundhedsorganisationer.

Disse projekter følges tæt gennem to år. Der gennemføres både deltagerobservation og interviews, og frivillige i disse projekter besvarer et spørgeskema.

 

4. For det fjerde gennemføres der både i efteråret 2015 og efteråret 2017 en spørgeskemaundersøgelse af alle danske kommuners politik og konkrete indsatser på området for at belyse en eventuel udvikling i den undersøgte periode, afdække forskelle derpå mellem kommunerne og indsamle gode og mindre gode erfaringer. Denne undersøgelse gennemføres i samarbejde med KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

 

5. For det femte skal projektet give kommunerne inspiration til og viden om, hvordan samarbejdet mellem kommunen og foreningerne og de frivillige kan udvikles. Dels ved under projektforløbet at stille den ekspertise, som forskerne i undersøgelsen besidder, til rådighed for de involverede kommuner. Dels ved – såvel i projektforløbet som efter – at informere om viden og erfaringer fra projektet og skabe debat derom ved afholdelse af konferencer, oprettelse af hjemmeside, benyttelse af sociale medier samt gennemførelse af halvårlige møder for de fire kommuner, hvor erfaringer udveksles og ideer til nye initiativer til samspillet diskuteres.

 

Sidst opdateret: 13.10.2023