Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Civilsamfundet

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund er en af de få forskningsinstitutioner i Danmark, hvor det civile samfund og den frivillige sektor er en eksplicit del af forskningsprofilen. Med det civile samfund forstås helheden af de frivillige indsatser og fællesskaber, organisationer og sociale bevægelser, der ligger udenfor staten og markedet.

I Danmark foregår der en omfattende forskning i såvel den privatøkonomiske som den offentlige sektors udvikling, funktion og betydning. Derimod er der kun en meget beskeden og helt usammenhængende forskning i de frivillige, folkelige fællesskabers, organisationers og institutioners udvikling og betydning i det moderne samfund.

Centerets forskning i det civile samfund tager sigte på en teoretisk udvikling af begrebet, analyser af det civile samfunds empiriske sammensætning og forandring, og analyser af dets samfundsmæssige og kulturelle betydning.

Det civile samfund er et diffust begreb, der tillægges mange betydninger og teoretiske tolkninger. Derfor er der behov for teoretiske analyser af begreber, der forbindes med det civile samfund, fx kommunitarisme, social kapital og associativt demokrati.

Der findes meget lidt empirisk viden om det civile samfunds karakter og udvikling. Derfor deltager CISC i – og står selv for - forskning, der beskriver og forklarer det civile samfunds forskellighed og forandring i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Det sker bl.a. ved kortlægning af forskellige typer af fællesskaber og frivillige organisationer i det civile samfund, kvantitative og kvalitative undersøgelser af de forskellige organisationsformers karakteristika, analyser af forandringer i populationen af frivillige fællesskaber, og analyser af samspil og modspil til stat og marked.

Det civile samfund tillægges ofte en entydig positiv betydning for demokrati, integration og velfærd. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund er derfor interesseret i empiriske studier, som belyser, hvilken samfundsmæssig betydning de forskellige sider af det civile samfund har for samfundet og kulturen.

De seneste år har forskningen især haft fokus på:

a) Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor  
Under dette forskningsområde gennemføres for tiden tre ph.d.-projekter:

  • ’Forandringer i det frivillige sociale arbejde: En antropologisk undersøgelse af samarbejdsrelationer mellem den frivillige og den offentlige sektor’ (Michael Fehsenfeld).
  • ’Medborgerskab og frivillighed i et samskabelsesperspektiv’ (Marianne Staal Stougaard)
  • ’Udforskning og udvikling af frivilligbaseret patientstøtte på hospitaler i Danmark’ (Lise Sjelberg)

b) Foreningslivets udvikling  

c) Foreningslivets samfundsmæssige betydning 

Ansvarlig for forskningsområdet: Bjarne Ibsen

Forskningsprojekter

Se alle afsluttede projekter inden for området

Læs mere

Se alle igangværende CISC-projekter

Læs mere

Sidst opdateret: 11.04.2024