Skip to main content
Uge 49, 2014

Mange danskere er generet af trafikstøj - og larm og lugt fra naboerne

Trafikstøj, tobakslugt og lugt fra naboens brændeovn generer mange danskere

Nabostøj, trafikstøj og lugt fra naboernes cigaretter og brændeovne. Det er nogle af de miljøpåvirkninger, der generer danskerne, når de er hjemme i egen bolig.

For eksempel har hver tredje dansker, der bor i lejlighed, været generet af støj fra naboer inden for de seneste 14 dage. Samtidig har lidt over 12 procent af dem, der bor i parcelhus, været plaget af lugt fra brændeovne fra naboerne i kvarteret.

Det viser ny undersøgelse af danskernes boligmiljø, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

I alt har 14.265 danskere medvirket i undersøgelsen.

Støj og lugt afhænger af boligform

Undersøgelsen viser, at boligtypen betyder noget for omfanget og typen af gener.
Generelt er det personer, der bor i lejlighed, der oplever flest gener. For eksempel angiver omkring 14 procent af dem, der bor i lejlighed, at de har været generet af lugt af tobaksrøg fra naboerne inden for de seneste 14 dage. Det gælder kun 2 procent af dem, der bor i parcelhus.

Beboere i lejligheder er også mest plaget af lugt fra mug og andet, såsom affald og afløb. Til gengæld er de ikke nær så plaget af lugt fra brændeovne som de, der bor i parcel- eller rækkehus.

Forskellen på boligtyperne fremgår af tabellen.

Andel, der inden for de seneste 14 dage har været generet (lidt eller meget) af en række forhold i boligen, fordelt efter boligtype. Procent.

Konsekvenser for helbredet

Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en stor del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser.

Dårligt boligmiljø kan medføre gener såsom hovedpine og søvnbesvær samt medvirke til alvorlig sygdom. Eksempelvis kan udsættelse for støj være årsag til forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme, og udsættelse for tobaksforurenet luft kan føre til irritation af øjne og sliminder og i værste fald kræft og hjerte-kar- og luftvejssygdomme.

Gener af miljøforhold i boligen i undersøgelsen er belyst ved at præsentere svarpersonerne for en række forskellige miljøforhold. De specifikke forhold fremgår af tabellen ovenfor. Svarmulighederne var ’Ja, meget generet’, ’ Ja, lidt generet’ og ’Nej’.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 03.12.2014