Skip to main content
Uge 45, 2008

Det er dyrere at behandle mænd end kvinder med hjertesygdom

Omkostninger ved hjertekarsygdom

Indlæggelse af en mand i alderen 65-69 for hjertekarsygdom koster i gennemsnit 71.000 kroner, mens indlæggelse af en kvinde i samme aldersgruppe kun koster 54.000 kroner. Det viser en ny opgørelse af omkostningerne ved hjertekarsygdom, som findes i ”Hjertestatistik 2008 – fokus på køn og sociale forskelle”, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har udarbejdet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Kvinder koster sundhedsvæsenet mindre end mænd, både per indlæggelse og per sengedag. Kvinderne har desuden kortere gennemsnitlig liggetid på sygehuset, når de er indlagt for hjertekarsygdom.

I tabellen er kvinder og mænd delt op i to aldersgrupper, over og under 65. For begge køn gælder det, at de yngre aldersgrupper koster mindre per indlæggelse, og har en kortere liggetid end de ældre aldersgrupper. Indlæggelsesudgiften er det, som hele indlæggelsen koster, mens udgiften per sengedag er indlæggelsesudgiften delt med antal sengedage. Når liggetiden er kort, bliver udgiften per sengedag høj, selvom den samlede indlæggelsesudgift er forholdsvis lav.

Tabellen er desuden delt op efter uddannelseslængde. Det fremgår, at for begge køn og alle aldre er liggetiden på sygehus længst for personer med kort uddannelse. Yngre kvinder med kort uddannelse er dyrere per indlæggelse end yngre kvinder med lang uddannelse, mens det omvendte er tilfældet for ældre mænd. Udgiften per sengedag er højst for personer med lang uddannelse i alle grupper. Dette skyldes i et vist omfang den kortere liggetid blandt personer med lang uddannelse.

I forbindelse med medicinudgifter viser det sig også, at behandling af mænds hjertesygdom er dyrere end behandling af kvinders hjertesygdom og de ældre hjertepatienter bruger mere medicin end de yngre.

Gennemsnitlige indlæggelsesudgifter og antal sengedage opdelt på uddannelse og køn for personer indlagt med hjertekarsygdom, 2005

I beregningerne anvendes Landspatientregisteret, hvor alle sygehusindlæggelser i Danmark registreres. Hver indlæggelse kodes efter det såkaldte DRG-system (DRG betyder diagnose relaterede grupper), hvorved alle indlæggelser får en takst, der afspejler hvad de i gennemsnit koster sygehuset. Ved at bruge DRG-takster kan man beregne prisen på en indlæggelse og på en enkelt sengedag. Her er beregnet, hvad hver indlagt patient koster sygehusvæsenet. Omkostningerne i sygehusvæsenet dækker alle behandlinger, operationer og medicin, samt rengøring, administration mv. Patienternes egne udgifter til for eksempel transport er ikke medregnet.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.11.2008