Skip to main content
Uge 37, 2014

Omkring 20 procent af de 15-årige ryger

Cirka hver femte 15-årig tænder dagligt, ugentligt eller af og til for en cigaret

Der har i medierne i den seneste uge været fokus på andelen af 15-årige, der ryger dagligt. Andelen er siden 2010 faldet fra 10 til omkring 5 procent, hvilket er en positiv udvikling.

Men ser man på den samlede andel af 15-årige rygere - både de daglige rygere samt de, der ryger én til flere gange om ugen eller af og til - er billedet et andet. Her er andelen væsentligt højere, og her har faldet ikke været så markant som blandt de daglige rygere.

Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Undersøgelsens data er fra Skolebørnsundersøgelsen 2014 og viser, at 18 procent af de 15-årige ryger enten dagligt, ugentligt eller af og til. Det svarer til omkring hver femte i årgangen. Heraf tænder seks procent af drengene og fire procent af pigerne dagligt for én eller flere smøger.

Færre daglige rygere

I 2010 var der 24 procent af drengene og 23 procent af pigerne, der røg dagligt, ugentligt eller af og til. I alt var 11 procent af drengene og 10 procent af pigerne daglige rygere.

Det betyder, at det fald, som vi ser i andelen af unge rygere, langt overvejende er sket blandt de daglige rygere.

Risiko for at fortsætte

Tidligere undersøgelser viser, at når man først er begyndt at ryge, er man i meget stor risiko for at fortsætte som ryger. Det betyder også, at de mange unge, der eksperimenterer med at ryge eller som kun ryger for eksempel til fester eller i weekenden, er i risiko for at få et mere regelmæssigt forbrug.

Siden 1998 er der indført en række lovmæssige initiativer rettet mod børn og unge. Mellem 1998 og 2002 blev der indført rygeforbud for elever i folkeskolen samt forbud mod tobaksreklamer. Mellem 2002 og 2006 blev der indført aldersgrænser på 16 år for køb af tobaksvarer, og i 2008 blev denne aldersgrænse hævet til 18 år.

Senest i 2012 blev det forbudt at ryge på offentlige institutioner.

Disse indgreb har sandsynligvis været medvirkende til faldet i andelen af unge rygere.

Hvert fjerde dødsfald skyldes røg

Rygning er den mest sundhedsskadelige risikoadfærd. Rygning er årsag til hvert fjerde dødsfald herhjemme - en andel, der har været stigende for kvinder gennem de seneste 20 år. Rygere har i gennemsnit kortere levetid og lever i gennemsnit flere år med langvarig belastende sygdom end ikke-rygere.

Figur: Procent af 15-årige drenge og piger, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere 1998-2014

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 10.09.2014