Skip to main content
Uge 23, 2010

Kommunal indsats mod seksuelle overgreb mod børn kan optimeres

Forebyggelse af seksuelle overgreb

Der er stor offentlig bevågenhed om risikoen for overgreb på børn, og der er inden for de seneste 10-15 år igangsat en række tiltag for at forebygge overgreb mod børn og for at sikre en tidlig indsats ved mistanke om overgreb.

Vi har gennemført en undersøgelse af kommunernes beredskab ved underretning om overgreb mod børn, med henblik på at belyse kommunernes aktuelle forebyggelsesindsats og deres mulighed for at håndtere sager, hvor der er mistanke om overgreb mod børn og unge i og uden for hjemmet. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og interview med nøglepersoner i en række kommuner.

Vores undersøgelse omfatter svar fra 54 kommuner og viser, at knap halvdelen i 2009 havde oprettet en specialistgruppe til behandling af underretninger om muligt seksuelt overgreb mod børn, mens lidt over halvdelen havde en handlingsplan for håndtering af sådanne sager. Vi havde mulighed for at gennemgå 28 handlingsplaner, hvoraf 18 havde en direkte henvisning til en kommunal specialistgruppe, der ville kunne håndtere konkrete underretninger om overgreb. Et mindre antal, 12, angav konkrete procedurer for sagsbehandling, og langt fra alle omfattede både sager om overgreb i kommunale institutioner og inden for familien.

Interview blandt personale på daginstitutioner, skolelærere og kommunale sagsbehandlere påviste, at der i kommuner uden et aktivt beredskab til forskel fra kommuner med et beredskab var betydelig risiko for en uhensigtsmæssig sagsbehandling af underretninger om seksuelle overgreb mod børn. Det omfattede sen indgriben over for en mistanke, rygtedannelse og unødig ængstelse i forældregrupper, dårlige betingelser for efterforskning og forsinket rådgivning og hjælp til barn og familie.

Interviewpersonerne anbefalede derfor, at kommunerne søger rådgivning hos Servicestyrelsen (SISO, den nationale indsats om seksuelle overgreb mod børn) om rammerne for et beredskab, og at der især i de mindre kommuner etableres et tværkommunalt og tværfagligt samarbejde for fremover at sikre en optimal sagsbehandling.

Baggrund

Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 fået overdraget en lang række opgaver, der tidligere blev varetaget af amtskommunerne. Det gælder bl.a. indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn. Det er således kommunerne, der primært har ansvaret for forebyggelsen og for en kompetent sagsbehandling af sager om muligt overgreb på børn.

Det kan være vanskeligt at håndtere en mistanke om overgreb mod børn i en kommunal institution eller tegn på, at et barn er udsat for overgreb i hjemmet. I de mindre kommuner er der heldigvis kun få sager årligt, og kommunerne opnår således ikke nogen kompetence i sagsbehandlingen, og de prioriterer sjældent forebyggelsen af overgreb blandt deres andre forebyggelsesopgaver. Der er derfor i Servicestyrelsen givet mulighed for at kommunerne kan få rådgivning i konkrete sager og bistand til at udforme et hensigtsmæssigt beredskab til håndtering af sager vedrørende muligt overgreb mod børn. Men aktuelt er det langt fra alle landets kommuner, der benytter dette tilbud.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 09.06.2010