Skip to main content
Uge 9, 2013

Med stalking følger psykiske, fysiske og sociale konsekvenser

Konsekvenser af stalking

Personer som udsættes for stalking, risikerer psykiske, fysiske og sociale konsekvenser. Det viser den første videnskabelige undersøgelse af stalking i Danmark. Undersøgelsen kortlægger erfaringer, konsekvenser og behov for støtte blandt stalkingramte, og den inddrager også behandlere og myndigheder.

Stalking defineres i rapporten "Stalking i Danmark" som systematisk vedvarende forfølgelse eller chikane gennem uønskede, gentagne og påtrængende kontakt- og kommunikationsforsøg. De stalkingramte har haft forskellige relationer til stalkeren, flest har været udsat for overvågning og chikane af en tidligere partner. I undersøgelsen indgår 22 kvinder og 3 mænd, der repræsenterer forskellige aldersgrupper. Stalkingen kan variere meget og komme til udtryk på mere eller mindre udtænkte måder. Det kan være fra utallige kontaktforsøg via sms eller telefon til overvågning via sociale medier eller ved trusler, rygtespredning og fysisk vold.

Tabellen viser hyppigheden af forskellige konsekvenser af stalking afhængig af relationen mellem stalker og den udsatte. Relationen kan være intim, det vil sige, at de har haft et forudgående parforhold, de kan være bekendte, eller stalkeren kan være ukendt. Listen viser alene de konsekvenser, som interviewpersonerne selv er kommet ind på. I interviewene er der ikke spurgt ind til hver konsekvens, og der kan derfor være flere af interviewpersonerne, der har oplevet flere konsekvenser end de, der er registreret.

Tabel: Konsekvenser af stalking fordelt på relationen mellem stalker og udsat.

Stalking medfører for nogle udsatte også økonomiske konsekvenser i form af tabt arbejdsfortjeneste pga. sygemelding, udgifter til flytning eller i forbindelse med hærværk og tyveri eller til f.eks. advokat og psykolog.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 27.02.2013