Skip to main content
Uge 2, 2017

Psykisk syge efterlyser sammenhæng i deres behandling og rehabilitering

Mennesker med psykiske lidelser mangler mere sammenhæng i deres behandling og rehabilitering. De savner hjælp til at navigere i det offentlige system

Mennesker med psykiske lidelser oplever, at det er svært at finde rundt i det offentlige system. De oplever, at det er vanskeligt at få overblik over, hvordan tilbud om socialfaglig støtte og beskæftigelse kan supplere eller understøtte hinanden.

De oplever også, at de ofte selv skal fungere som bindeled og eksempelvis sørge for, at behandlere og sagsbehandlere i region, kommune og praksissektor får kendskab til hinandens indsatser således, at de trækker i samme retning og understøtter deres helbredelse og mulighed for at deltage i samfundet.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten bygger på interviews med 15 personer, der har psykiske lidelser såsom skizofreni, bipolar sygdom, svær depression og angst, og som har mangeårig erfaring med forskellige typer af indsatser fra psykiatrien og det kommunale system.

Mangler koordination på tværs af sektorer og fagområder

Formålet med rapporten har været at belyse, om mennesker med psykiske lidelser oplever, at der er sammenhæng i indsatsen mellem de forskellige sektorer, som de møder i deres behandlingsforløb – fra hospitaler, distriktspsykiatrien, praktiserende læger og speciallæger til kommunens social- og beskæftigelsesindsatser.

”For mange borgere med langvarige psykiske lidelser er det en stor støtte, hvis de har en gennemgående kontaktperson, der kan hjælpe dem med at skabe overblik over indsatser og tilbud. Som systemet er struktureret i dag, sker denne koordination dog primært indenfor den enkelte sektor og ikke på tværs af fagområder og sektorer. Det giver en ekstra udfordring for borgerne, hvis de samtidig med, at de skal håndtere deres psykiske helbred og symptomer, skal sikre et samspil mellem socialfaglige, beskæftigelsesrettede og behandlingsmæssige indsatser. Det er ikke alle, der magter den opgave, og vi risikerer, at nogle får tilbagefald, som kunne have været undgået,” siger Anna Paldam Folker, seniorrådgiver ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten er udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet som en del af analysegrundlaget til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der er nedsat af Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Rapporten indeholder også eksempler på, hvordan kommuner og regioner har forsøgt at skabe sammenhæng mellem sektorer i en række offentlige projekter på psykiatriområdet blandt andet i form af fælles redskaber, metoder og afprøvning af konkrete samarbejdsmodeller.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 11.01.2017