Skip to main content

Ulykker

14-11-2016

I denne rapport er forekomsten af ulykker og uheld inden for det seneste år (uden for arbejdstiden) målt ved selvrapportering. Spørgsmål om ulykker er indgået i alle SUSY-undersøgelserne siden 1987, og svarpersonerne har specificeret, hvilken type ulykke de eventuelt har været udsat for (ulykke ved idræt/sport, hjemmeulykke, trafikulykke eller anden form for fritidsulykke). Hvis man har været udsat for én af de nævnte typer ulykker, er der desuden blevet spurgt til, om de følgevirkninger, man pådrog sig i den forbindelse, har været af en mere varig karakter (6 måneder eller mere) eller ej.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Bjarne Laursen, Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel