Skip to main content

Skal det første ord komme fra patienten?

30-12-2016

I Danmark har regeringer siden 2002 udarbejdet fire nationale handlingsplaner til bekæmpelse af vold i nære relationer. I handlingsplanen fra 2010 fik de praktiserende læger en fremtrædende rolle, idet handlingsplanen satte fokus på lægernes rolle i forhold til dels at opspore voldsramte, dels at viderehenvise voldsramte patienter til de eksisterende støttemuligheder. I forlængelse heraf udgav Sundhedsstyrelsen i 2012 en temaavis til praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle med råd og støttemuligheder til voldsramte.

I denne rapport undersøger vi alment praktiserende lægers egen opfattelse af deres rolle i opsporingen og hjælpen til voldsramte. Rapporten bygger på interview med alment praktiserende læger, voldsramte og centermedarbejdere, og belyser de udfordringer og muligheder, der kan være for et øget tværsektorielt samarbejde omkring voldsramte.

 

Forfattere: Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Sofie Weber Pant, Kathrine Hytten, Knud Juel og Morten Hulvej Rod