Skip to main content

Studie undersøger betydningen af forældre, venner og fritidsliv for unges brug af rusmidler

24.06.2021

På Island er unges brug af alkohol, tobak og andre rusmidler faldet markant. Nyt dansk litteraturstudie kortlægger den såkaldte ”islandske model” og undersøger, hvordan familie, venner og fritidsaktiviteter beskytter mod unges rusmiddelbrug.

Gennem de seneste 20 år er islandske unges brug af alkohol, tobak og andre rusmidler såsom hash faldet drastisk.

Fra at være blandt de i Europa med det højeste forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler er islandske unge nu blandt dem, der ryger og drikker mindst.

Faldet tilskrives i mange sammenhænge implementeringen af det, der betegnes som den islandske model.

Den islandske model er en forebyggelsesmodel, der er forankret i lokalsamfundet, og som har til hensigt at styrke faktorer, som beskytter mod unges rusmiddelbrug inden for fire områder, som omgiver den unge: Familie, venner, fritid og skole. 

Nu har Statens Institut for Folkesundhed på foranledning af Sundhedsstyrelsen kortlagt litteratur om den islandske model og undersøgt, hvilken betydning tre af de fire indsatsområder – familie, venner og fritidsaktiviteter - har for unges brug af rusmidler. 

Rapporten er udarbejdet som en del af indsatsen ”Fælles om ungelivet,” hvor Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Trygfonden og fem pilotkommuner arbejder for at skabe rammerne for et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en lige så markant rolle, som de gør i dag.

Vigtigt at fremme beskyttende faktorer

Overordnet set peger litteraturen på, at det er vigtigt at fremme beskyttende faktorer relateret til familie, venner og fritid blandt unge, fortæller forsker Susan Andersen fra Statens Institut for Folkesundhed, en af rapportens forfattere.

”Beskyttende faktorer er blandt andet, at forældre ved, hvor de unge er om aftenen, og hvem de er sammen med. Det er også, at forældre kender de unges venner og deres forældre, og at unge deltager i en form for organiseret fritidsaktivitet, f.eks. håndbold eller spejder. Derimod er det en risikofaktor for brugen af rusmidler hos unge, at deres venner drikker og ryger,” siger Susan Andersen.

Modellen i en dansk kontekst

I studiet drøftes også, hvordan modellen kan overføres til Danmark.

Her konkluderer rapporten, at der med fordel kan arbejdes med at fremme beskyttende faktorer for rusmiddelbrug med udgangspunkt i den islandske model.

I rapporten peges på fordele ved at skabe en fælles forståelsesramme gennem stærke partnerskaber blandt beslutningstagere, forskere, praktikere og lokalsamfund, og ved at inddrage forældre, unge og foreningsliv i igangsættelse af konkrete indsatser og aktiviteter.

Vil du vide mere?

Rapport