Skip to main content

Sundhed og trivsel blandt FGU-elever 2023

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, som er færdige med grundskolen, men som endnu ikke er parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse på grund af faglige, personlige eller sociale årsager.

Undersøgelser viser, at unge på FGU er mere sårbare med hensyn til fysisk og mental sundhed samt social eksklusion, hvilket kan fastholde dem i en marginaliseret situation, der fortsætter ind i voksenlivet. Herudover viser undersøgelser, at forekomsten af rygning, usunde kostmønstre og fysisk inaktivitet er højere blandt unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet sammenlignet med andre unge, hvilket formodes også at gælde for unge på FGU. Modsat kan de fleksible undervisningsrammer på FGU give de unge mulighed for afklaring og udnyttelse af ressourcer til et bedre voksenliv.

Der mangler imidlertid viden om sundhed og trivsel blandt elever på FGU, da hidtidige nationale ungeprofilundersøgelser kun har været gennemført på gymnasier og erhvervsskoler.

 

Formål

FGU23 – Sundhed og trivsel er en national spørgeskemaundersøgelse rettet mod unge på FGU, der har til formål at skabe viden om elevernes sundhed og trivsel. Resultaterne af undersøgelsen vil muliggøre målrettet planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til FGU-elever, som f.eks. indsatser, der mindsker rygning, fremmer fysisk aktivitet eller styrker sociale fællesskaber.

 

Metode

Alle landets FGU-elever er inviteret til at deltage i den nationale spørgeskemaundersøgelser i september og oktober 2023.

Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af konkrete erfaringer fra en forundersøgelse, som blev gennemført af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i efteråret 2022. I forundersøgelsen blev der identificeret temaer, som er relevante at inddrage i spørgeskemaundersøgelsen samt forhold, der har betydning for FGU-elevers deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaundersøgelsen indeholder følgende temaer:

  • Fysisk sundhed
  • Mental sundhed
  • Sundhedsadfærd
  • Sociale relationer og skoletrivsel
  • Skærmbrug og gaming

Projektperiode 

2022-2024

Spørgeskemaindsamlingen blev gennemført i efteråret 2023. Resultaterne er sammenfattet i en rapport, der redegør for formål, metoder og resultater. 

 

Samarbejdspartner

Undersøgelsen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

 

 

Notat om forunders√łgelsen

find her

Rapport

udkommer 8. april

Rapport

Sidst opdateret: 09.04.2024