Skip to main content

Forunders√łgelse til en national unders√łgelse af sundhed og trivsel blandt FGU-elever

24-02-2023

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, som er færdige med grundskolen, men som endnu ikke er parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse på grund af faglige, personlige eller sociale årsager. I Danmark mangler vi viden om sundhedstilstanden blandt denne gruppe af unge, da de for eksempel ikke inkluderes i de sundheds- og trivselsundersøgelser, der gennemføres på gymnasier og erhvervsskoler.

Formålet med forundersøgelsen er at afdække, beskrive og tematisere centrale fysiske, psykiske og sociale forhold, der er relevante at inddrage i spørgeske-maundersøgelsen af FGU-elevers sundhed og trivsel. Endvidere er formålet at opnå viden om, hvor-dan vi bedst tilpasser spørgeskemaets spørgsmål, sprogbrug og dataindsamlingsmetode til FGU-elever.

Forfattere: Maria Holst Algren, Carl Johannes Middelboe, Susan Andersen, Lau Caspar Thygesen og Teresa Holmberg