Skip to main content

PUF-programmet er indtil videre implementeret i 38 kommuner på tværs af regionerne i Danmark.

Hvordan opleves PUF-programmet, når det implementeres i praksis?

En spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedsplejersker, som var i gang med uddannelsen i PUF-metoden i 2018-19 belyser, hvordan en ny standardiseret metode, som PUF opleves, når den implementeres i praksis. Undersøgelse gav et billede af de første og umiddelbare erfaringer, hvor det ses, at  sundhedsplejersken oplever en sikkerhed og selvtillid ved at benytte en metode der bygger på forskningsmæssig evidens. Derudover opnår sundhedsplejerskerne en opkvalificering af sundhedsplejerskefaglige kompetencer og en stærkere professionel identitet.

I forbindelse med gennemførelse af PUF-uddannelsen og implementering af PUF-programmet på tværs af kommuner og regioner i Danmark, er der også lavet en interviewundersøgelse med erfaringer fra de deltagende sundhedsplejersker. Denne undersøgelse viser, at PUF-programmet opleves som en forbedring af praksis ved 9-10 måneders besøget, fordi den giver sundhedsplejersken en metode og systematik til at komme igennem alle områder af barnets udvikling. Derudover opleves dialogen med forældrene ved PUF-undersøgelsen som central. Den er afgørende for at kunne tale med forældrene om barnets udviklingsmæssige sårbarheder og potentialer. Du kan læse mere om de ovenstående erfaringer i artiklen ”Hvordan opleves det af sundhedsplejersker, når en ny standardiseret metode som PUF implementeres i deres praksis” som er bagt i fagbladet Sundhedsplejersken. Du kan finde artiklen her.

Hvad fortæller erfarne sundhedsplejersker?

For nyligt har erfarne sundhedsplejersker også sammenfattet deres oplevelser med at anvende PUF-programmet i praksis ud fra mere end 550 børneundersøgelser. Citaterne og sammenfatningen af sundhedsplejerskernes erfaringer er fra artiklen ”PUF i praksis”. Artiklen er bragt i fagbladet Sundhedsplejersken, og kan findes her:

PUF er et hjælpsomt redskab til at beskrive og blive klogere på barnets udvikling sammen med forældrene, og til at italesætte, hvis der viser sig sårbarheder ved undersøgelsen.”

"PUF-programmet hjælper mig som sundhedsplejerske, ikke alene til at opspore sårbarhed hos barnet, men også til at give forældrene en vejledning og støtte, der er forskningsbaseret.”

Når jeg sidder til et opstartsmøde i en institution, har jeg aftalt med forældrene, at jeg kan bringe de udviklingsområder ind, som barnet er udfordret på. På den måde skal institutionen ikke først lære barnet at kende, men kan støtte barnet fra start. Det kommer barnet til gode.”

Læs flere citater her:

"I skolesundhedsplejearbejdet møder vi mange børn med forskellige sårbarheder, som blandt andet vanskeliggør deres indlæring eller påvirker deres sociale trivsel blandt jævnaldrende. Jeg er meget interesseret i denne gruppe af børn, og optaget af om man gennem en tidlig indsats kunne have forbedret barnets udviklingsbetingelser."

"Sammen med forældrene får jeg mulighed for at stille skarpt på deres lille barns udvikling lige nu og her. Jeg ser det som en stor fordel ved PUF-programmet, at vi i fællesskab kigger på alle områder af barnets udvikling. Både den psykiske og den funktionelle del."

"Jeg kan godt lide den struktur, hvor man går videre med det, der er motivation for hos forældrene, og at den overordnede tilgang er at arbejde med det følsomme forældreskab."

"PUF-programmet som dialogredskab hjælper mig som sundhedsplejerske, ikke alene til at opspore sårbarhed hos barnet, men også til at give forældrene en vejledning og støtte, der er forskningsbaseret."

"PUF-guidelines giver mig inspiration til, hvordan jeg konkret kan tilbyde forældrene en indsats og hvordan vi kan gribe én eller flere af barnets udfordringer an."

"Hvis barnet har udfordringer, giver den nuancerede undersøgelse med PUF et godt grundlag for at henvise til tværfaglige kollegaer."

Sammenfatning af sundhedsplejerskers erfaringer:

Fordele ved PUF-programmet fra et praksissynspunkt

  • Vigtigt med en evidensbaseret forebyggende tilgang
  • Omfatter alle barnets udviklingsområder
  • Systematisk
  • Dialogbaseret (forældrene inddrages aktivt)
  • Guidelines giver inspiration til opfølgning og evaluering
  • Fokus på følsomt forældreskab
  • Forskningsbaseret evidens som udgangspunkt
  • Praksisrelevant (sundhedsplejersker har været med i udviklingen)
  • Uddannelsen giver opdateret viden om små børns udvikling
PUF-programmet

Klik her

Uddannelse i PUF-programmet

Klik her

Sidst opdateret: 09.04.2024