Skip to main content

ESPAD

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse udgør den danske del af den internationale spørgeskemaundersøgelse The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Undersøgelsen, som har kørt siden 1995, gennemføres omkring hvert fjerde år med indhentning af spørgeskemadata blandt elever i 9. klasse. I foråret 2019 vil ESPAD blive gennemført i omkring 35 europæiske lande – og i Danmark for 7. gang.

Formål

Formålet med Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse er at få et præcist og nuanceret billede af europæiske skoleelevers adfærd og vaner, hvad angår alkohol, rygning, narkotiske stoffer, energidrikke, internettet og forskellige spil. Endvidere er formålet at følge udviklingen i adfærd og vaner inden for disse emner siden 1995.

Metode

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse følger kravene omkring sampling, studiepopulation, dataindsamling, oprensning og brug af data samt publicering som angivet i forskningsprotokollen fra den internationale organisation bag ESPAD. 

Hver undersøgelse omfatter et nationalt repræsentativt udsnit af 15-16-årige skoleelever (i Danmark svarende til elever i 9. klasse) fra skoler, som er tilfældigt udtrukket. Studiepopulationen udgør omtrent 2.500 elever. Eleverne udfylder i februar/marts/april 2019 det standardiserede ESPAD-spørgeskema på internettet, mens de er i skole. Vi indsamler hverken navne, cpr-numre eller andre informationer, som gør, at den enkelte elev direkte kan genkendes.

Det er frivilligt for eleverne at deltage i undersøgelsen. Dataindsamlingen er godkendt af Datatilsynet, og de oplysninger, der indhentes fra eleverne, behandles fortroligt efter databeskyttelseslovens § 10. Bestemmelsen giver os mulighed for at behandle oplysningerne uden samtykke, så længe de kun bruges til forskning. Syddansk Universitet er ansvarlig for beskyttelsen af personoplysninger, som alene anvendes til forskning. Når resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres, vil det altid ske på en måde, så det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Hverken skolen, forældre eller klassekammerater vil få adgang til den enkelte elevs besvarelser.

Afrapportering

Når dataindsamlingen er afsluttet medio april 2019, sendes data fra Danmark til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). EMCDDA vil stå for at samle data fra alle deltagende lande samt for oprensning af data og oparbejdelsen af en fælles international database. Når dette arbejde er afsluttet, vil EMCDDA endvidere stå for den internationale afrapportering af undersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed vil udarbejde en rapport på baggrund af de danske data. Begge rapporter forventes at blive publiceret i 2020. 

Tidligere internationale rapporter er tilgængelig på www.espad.org.

Undersøgelsen er finansieret under rammeaftalen med Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse

Se rapport

Til elever og forældre

FAQ

Til skoler

FAQ

Vil du læse mere om ESPAD?

klik her