Skip to main content

Den Europ√¶iske Rusmiddelunders√łgelse (ESPAD) 2019

12-08-2020

Denne rapport er baseret på resultater fra den undersøgelse, som udgør den danske del af den internationale spørgeskemaundersøgelse The European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Undersøgelsen, som har været gennemført hver fjerde år siden 1995, omhandler adfærd og vaner blandt 15-16-årige elever i 9. klasse, hvad angår blandt andet alkohol, tobak og stoffer.

Det skal dog bemærkes, at der var få deltagende elever i undersøgelsen i 2007, hvorfor data fra dette undersøgelsesår er ekskluderet fra nærværende rapport. Ud fra en geografisk stratificeret tilfældig udvælgelse blev i alt 388 skoler i Danmark inviteret til at deltage i undersøgelsen i 2019, hvoraf 81 skoler deltog.

I den følgende sammenfatning præsenteres udvalgte hovedresultater fra rapporten. For størstedelen af de inkluderede indikatorer for tobak (figur 1), alkohol (figur 2) og stoffer (figur 3) præsenteres dels de overordnede andele i 2019, dels udviklingen for hver indikator i perioden 1995 til 2019, hvis muligt. Mens figurerne viser de overordnede andele, vil der i den tilhørende tekst tillige indgå en beskrivelse af de kønsspecifikke andele og udviklingen heri i den angivne periode. Enkelte indikatorer vil imidlertid ikke fremgå af figurerne, men alene blive præsenteret i teksten, efterfulgt af et ’data ikke vist’ i parentes først i det pågældende afsnit.

For de indikatorer, der hører under kapitel 5 om sammenhæng mellem risikofaktorer, vil beskrivelsen af hovedresultaterne alene være tekstbaseret og tage udgangspunkt i opgørelser for 2019.

Udarbejdet af: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Caroline Holt Udesen og Ola Ekholm