Skip to main content

Den Europæiske Sundhedsprofil (EHIS)

Den Europæiske Sundhedsprofil udgør den danske del af den internationale spørgeskemaundersøgelse European Health Interview Survey (EHIS), som gennemføres på baggrund af et EU-direktiv. Undersøgelsen, som er nationalt repræsentativ og omfatter et tilfældigt udsnit af personer på 15 år eller derover, blev også gennemført i 2015 i Danmark og skal gennemføres igen i 2019 med en ny dataindsamlingsrunde. I alt deltager omkring 30 europæiske lande i undersøgelsen i 2019, som er planlagt til at blive gennemført ca. hvert femte år.

Formål

Det overordnede formål med Den Europæiske Sundhedsprofil er at indsamle data om trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i Danmark i 2019 – og i hele Europa. Endvidere vil det være muligt at følge udviklingen i Danmark siden 2015. Sammen med de tilsvarende oplysninger om borgerne fra undersøgelserne i de andre europæiske lande vil den internationale EHIS-undersøgelse kunne bruges til planlægning og monitorering af en bred vifte af helbredsindikatorer både i statsligt og internationalt regi. De indsamlede data vil desuden kunne benyttes til forskning og øvrige relevante analyser.

 

Mere specifikt er der formuleret følgende fire formål med den internationale EHIS-undersøgelse:

 

  • At beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i Europa. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af helbredsrelateret livskvalitet, funktionsevne, sygdom, brug af sundhedsvæsenet samt faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden, f.eks. sundhedsadfærd og sundhedsvaner, livsstil samt sundhedsmæssige ressourcer.
  • At tilvejebringe harmoniseret datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af nationale forskelle i Europa.
  • At danne grundlag for forløbs- og tværsnitsanalyser af sundheds- og sygelighedsforhold – både på et strategisk anvendt niveau og på et grundforskningsniveau.
  • At være reference- og kontrolmateriale for andre forskergruppers undersøgelser af specifikke forhold.

Metode

Den Europæiske Sundhedsprofil følger kravene omkring sampling, studiepopulation, dataindsamling og -oprensning samt brug af data og publicering som angivet af Eurostat, EU’s statistikorganisation.

 

Hver national undersøgelse omfatter et nationalt repræsentativt udsnit blandt borgere på 15 år eller derover. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og i Danmark inviteres i alt 14.000 tilfældigt udvalgte personer.

 

Dataindsamlingen påbegyndes i starten af september 2019, hvor alle tilfældigt udvalgte personer, der er tilmeldt Digital Post, herigennem vil modtage en invitation til at deltage i undersøgelsen med link til et elektronisk spørgeskema. Personer, der ikke er tilmeldt Digital Post, vil modtage en invitation med posten sammen med et papirspørgeskema, som er identisk med det elektroniske spørgeskema, samt oplysninger om, hvordan det elektroniske spørgeskema tilgås fra denne side. Der vil blive udsendt påmindelser til alle inviterede, der ikke har besvaret og returneret spørgeskemaet eller aktivt har frameldt sig undersøgelsen. Dataindsamlingen afsluttes ved årets udgang.

 

Det elektroniske spørgeskema tilgås fra denne side ved at klikke på ikonet ’Spørgeskema til Den Europæiske Sundhedsprofil 2019’ øverst til højre på denne side. Herfra vil du blive ledt videre til en side, der hedder https://www.survey-xact.dk/collect, hvor du skal indtaste den tilsendte, personlige 12-cifrede respondentnøgle. Herefter kan du gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

 

Afrapportering

Når dataindsamlingen er afsluttet, sendes de danske data til Eurostat, som vil stå for at samle data fra alle de deltagende lande samt håndtere oprensning af data og oparbejdelsen af en fælles international database.

 

Udvalgte data fra de tidligere dataindsamlingsrunder af EHIS kan findes på https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Spørgeskema til Den Europæiske Sundhedsprofil 2019

Klik her

Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

Klik her

Sidst opdateret: 01.09.2020