Vedtægter

Kapitel 1

Navn og hjemsted

§1 Dansk Hjerteregister er hjemhørende på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, og er knyttet til Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik, Øst (KCKS-Øst).

Stk. 2. Dataansvarlig myndighed er Region Hovedstaden.

Kapitel 2

Formål og opgaver

§2 Registrets formål er

 • at indsamle landsdækkende medicinske og administrative data om patienter henvist til koronar diagnostik og invasiv kardiologisk behandling samt patienter henvist til hjertekirurgi på de sygehusafdelinger, der er tilsluttet registret
 • at følge undersøgelses- og behandlingsindsatsen for forskellige patientgrupper
 • at danne grundlag for vurdering af behandlingens kvalitet med henblik på
 • at følge udviklingen i behandlingskvaliteten over tid og
 • at sammenligne behandlingskvaliteten mellem afdelinger
 • at være datakilde for medicinsk forskning.

§3 På basis af registret udarbejdes og offentliggøres regelmæssigt kvalitetsindikatorer for behandlingen.

Stk. 2. Der kan efter nærmere aftale udarbejdes analyser for de tilknyttede sygehusafdelinger og speciallægeselskaber.

Stk. 3. Der kan desuden efter godkendelse fra bestyrelsen udarbejdes analyser til Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Danske Regioner.

Stk. 4. Der gennemføres løbende kvalitetssikring af de indsamlede data.

Stk. 5. På basis af registret gennemføres forskningsprojekter.

Kapitel 3

Registrets indhold

§4 Data indberettes fra de offentlige og private sygehuse, der udfører KAG, PCI, hjerte-CT eller hjertekirurgi.

Stk. 2. For hvert patientforløb indberettes et sæt af indikatorer fastsat af registrets bestyrelse.

Kapitel 4

Bestyrelsen

§5 Registret ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Enhver offentlig sygehusafdeling, der foretager PCI eller hjertekirurgi, har en repræsentant i bestyrelsen. Afdelinger, der alene udfører KAG eller hjerte-CT repræsenteres af en eller to repræsentanter for afdelinger øst for Storebælt og en eller to repræsentanter for afdelinger vest for Storebælt, således at både afdelinger, der laver KAG og hjerte-CT, er repræsenteret. Private sygehuse, der udfører PCI eller hjertekirurgi, har mulighed for en fælles repræsentant. Desuden er relevante videnskabelige selskaber repræsenteret i bestyrelsen, som således udgøres af:

 • 1 repræsentant for hver af de sygehusafdelinger, der foretager PCI
 • 1 repræsentant for hvert af de sygehusafdelinger, der foretager hjertekirurgi
 • 1-2 repræsentanter for afdelinger øst for Storebælt, der udfører KAG eller hjerte-CT
 • 1-2 repræsentanter for afdelinger vest for Storebælt, der udfører KAG eller hjerte-CT
 • 1-2 repræsentanter for Dansk Anæstesiologisk Selskab
 • 1-2 repræsentanter for Dansk Radiologisk Selskab eller Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
 • 1 repræsentant for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab
 • 1 repræsentant for Dansk Cardiologisk Selskab 
 • 1 repræsentant for Kompetencecenter for Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser (region øst) (KCØ) 
 • 1 repræsentant for den dataansvarlige myndighed (Region Hovedstaden) 
 • 1 repræsentant for Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 
 • Evt. 1 repræsentant for privathospitaler, der udfører PCI eller hjertekirurgi.

§6 Repræsentanterne udpeges for 3 år ad gangen og kan kun genudpeges én gang som repræsentant af samme organisation/afdeling.

Sygehusledelsen udpeger afdelingernes repræsentanter med undtagelse af repræsentanter for afdelinger, der alene udfører KAG eller hjerte-CT, som udpeges af Dansk Cardiologisk Selskab. Selskabernes repræsentanter udpeges af de respektive bestyrelser.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke repræsentanter for KCØ, Danske Regioner og SIF.

Stk. 3. Formanden vælges af bestyrelsen for 3 år ad gangen og kan højest genvælges én gang.

Stk. 4. Når formanden er valgt udpeges efterfølgende en suppleant for den organisation/afdeling, som formanden repræsenter.

§7 Ved inkludering af nye procedurer i registret tages repræsentationsregler op til revurdering.

§8 Bestyrelsen har til opgave at sikre udvikling og relevant anvendelse af Dansk Hjerteregister.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for rutinemæssige udtræk af data og godkender rapporter og arbejdsplaner for registret.

Stk. 3. Bestyrelsen definerer kvalitetsindikatorer og prognostiske faktorer for undersøgelse og behandling.

Stk. 4. Bestyrelsen godkender alle anvendelser af data fra Dansk Hjerteregister.

Stk. 5. Bestyrelsen skal løbende overvåge validiteten af de indrapporterede data.

Stk. 6. Bestyrelsen initierer videnskabelige projekter på basis af registeret.

§9 Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg, som udover formanden for bestyrelsen består af yderligere en speciallæge, således at både hjertekirurger og kardiologer er repræsenteret. Endvidere udpeger SIF en repræsentant.

§10 Bestyrelsen afholder møde en gang om året.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer er til stede.

Stk. 4. Spørgsmål, der sættes til afstemning, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

Kapitel 5

Sekretariat

§11 Statens Institut for Folkesundhed (SIF) varetager sekretariatsfunktionen.

Stk. 2. En koordinator/daglig leder af registeret udarbejder faglige oplæg til bestyrelsen.

Stk. 3. Sekretariatet finansieres af en bevilling fra Danske Regioner eventuelt suppleret med midler fra andre offentlige myndigheder eller fonde.

Kapitel 6

Vedtægtsændringer og ikrafttræden

§12 Ændringer i vedtægten besluttes i bestyrelsen.

Stk. 2. Ændringsforslag skal fremsendes senest 14 dage før et bestyrelsesmøde.

§13 Vedtægterne træder i kraft 23. maj 2008.