Skip to main content

The effects of online, unstructured mental health promotion on young people’s well-being, psychological functioning, and intentions to help-seeking

Op mod 25 % af unge i Danmark rapporterer øget mistrivsel i form af oplevelsen af pres, ensomhed, søvnproblemer og symptomer på stress, angst og depression. Unge i Danmark og globalt anvender i et stigende omfang internettet til at opsøge viden, hjælp og støtte til mentale helbredsproblemer. Online løsninger kan tilbyde øjeblikkelig og anonym hjælp i et autonomt leveringsformat som er meget skalerbart. Men der er behov for mere dybdegående viden om potentialet i online mentalt sundhedsfremmende løsninger og deres effekt på unges mentale sundhed. Dette ph.d.-projekt skal evaluere effekten af Mindhelper.dk, som er det mest omfattende online mentalsundhedsfremmende tilbud for unge i Danmark.

 

Formål

Ph.d.-studiet består af tre delstudier der sammen skal bidrage med grundlæggende viden om online mental sundhedsfremme målrettet unge, samt undersøge effekten af Mindhelper.dk. Det specifikke formål for de enkelte delstudier er:

  • At kortlægge den videnskabelige litteratur for kvantitative effektevalueringer af online, ustrukturerede mentalt sundhedsfremmende løsninger målrettet unge.
  • At evaluere effekten af Mindhelper.dk på unges trivsel og psykiske funktionsevne.
  • At evaluere effekten af Mindhelper.dk på unges intentioner om at søge hjælp.

Metode

Igennem sociale medier vil vi rekruttere minimum 9.426 unge i alderen 15 til 25 år til at deltage i undersøgelsen.

Efter besvarelsen af et baseline spørgeskema bliver deltagerne randomiseret til enten at anvende Mindhelper.dk (interventionsgruppe) eller ingen information om Mindhelper.dk (kontrolgruppe). Herefter vil der blive udsendt tre opfølgende spørgeskemaer til deltagerne 2 uger efter randomisering, 6 uger efter og 12 uger efter. Interventionsgruppen vil i de 12 uger som undersøgelsen varer modtage inspiration til anvendelse af Mindhelper.

 

Data er selv-rapporteret og inkluderer blandt andet demografiske karakteristika, mål for anvendelse af Mindhelper.dk, samt validerede skalaer for trivsel, psykologisk funktion og intentioner om at søge hjælpe.

 

Projektperiode

Ph.d.-projekter løber fra november 2022 og tre år frem. Resultater fra de enkelte delstudier vil løbende publiceres.

 

Samarbejdspartnere

Projektet udarbejdes i samarbejde med Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark.

 

Bevillingsgivere

Projektet er fondet af: Trygfonden, Jaschafonden og Danske Regioner (Fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse).

 

The Mindhelper

Klik her

Sidst opdateret: 31.10.2023