Skip to main content

Mindhelper-studiet

Op mod 25% af unge i Danmark rapporterer om øget mistrivsel i form af oplevelsen af pres, ensomhed, søvnproblemer og symptomer på stress, angst og depression. Unge i Danmark og rundt om i verden, anvender i stigende omfang internettet til at opsøge viden, hjælp og støtte til mentale helbredsproblemer, hvorfor online mental sundhedsfremme indsatser kan have et stort potentiale i at hjælpe unge med at overkomme disse udfordringer. Mere dybdegående viden om potentialet i online løsninger til at fremme mental sundhed blandt unge i Danmark er væsentlig for udviklingen af effektive og let tilgængelige tilbud.

 

Formål

Mindhelper studiet har det overordnede formål at undersøge anvendelse, udbytte og effekt af online mental sundhedsfremme indsatser og Mindhelper.dk. Mindhelper Studiet består af to ph.d.-studier med følgende specifikke undersøgelsesformål:

 

Ph.d.-studiet: The effects of online, unstructured mental health promotion on young people’s well-being, psychological functioning, and intentions to help-seeking.

  • At kortlægge den videnskabelige litteratur for kvantitative effektevalueringer af online, ustrukturerede mentalt sundhedsfremmende løsninger målrettet unge.
  •  At evaluere effekten af Mindhelper på unges trivsel og psykologiske funktion samt hvorvidt effekten differentierer afhængigt af køn, socioøkonomisk position og trivsel ved baseline.
  • At evaluere effekten af Mindhelper på unges intentioner om at søge hjælp samt hvorvidt effekten differentierer afhængigt af symptomer på angst, depression, diagnosticeret mental lidelse og erfaringer med at søge hjælp.

Ph.d.-studiet: The Mindhelper Study – A qualitative study exploring the potential of online youth mental health promotion.

  • At undersøge unges oplevelse af online mental sundhedsfremme indsatser målrettet unge, herunder fordele og begrænsninger ved brugen af online mental sundhedsfremme indsatser.
  •  At undersøge, hvordan unge anvender og integrerer viden og redskaber fra Mindhelper i deres hverdag til at fremme deres mentale sundhed.
  • At bidrage med metodologiske perspektiver på hvordan man kvalitativt kan undersøge online mental sundhedsfremme indsatser.

Metode

I det kvantitative ph.d.-studie foretages en spørgeskemaundersøgelse, hvor der gennem sociale medier rekrutteres minimum 9.426 unge til at deltage i undersøgelsen. Deltagerne randomiseres til enten at anvende Mindhelper.dk (interventionsgruppe) eller ingen information om Mindhelper.dk (kontrolgruppe). Data er selv-rapporteret, inkluderer demografiske karakteristika, anvendelse af Mindhelper.dk redskaber samt validerede skalaer for mental sundhed og trivsel. Effekten af Mindhelper.dk er målt gennem spørgeskemaet til deltagerne 2 uger efter randomisering (T2), 6 uger (T3), og 3 måneder (T4). Den primære effekt måles ved T2.

 

I det kvalitative ph.d.-studie anvendes kvalitative datakilder i form af dokumentanalyse og to forskellige interviewtilgange henholdsvis chatinterviews og dybdegående interviews med Mindhelper-brugere.

 

Periode

Ph.d.-projekter løber fra november 2022 og tre år frem. Resultater fra de enkelte delstudier vil løbende publiceres

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgiver

Projektet udarbejdes i samarbejde med Center for Digital Psykiatri, Region Syddanmark.

Projektet er fondet af: Trygfonden, Jaschafonden og Danske Regioner (Fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse).

Læs mere om potentialet for online rekruttering til RCT effektstudie af Mindhelper.dk

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023