Skip to main content

Danske gymnasieelevers bevægelsespraksisser

Studier viser, at der sker et markant fald i unges idrætsdeltagelse ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Resultater fra Ungdomsprofilen 2014 viser, at størstedelen (84 %) af eleverne i 1.g ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv 1 time dagligt. Derudover oplever 15 % lav almen livstilsfredshed, 9 % føler sig ensomme og 48 % føler sig stressede mindst ugentligt.

I Danmark er der primært gennemført større interventionsprojekter med henblik på at øge fysisk aktivitet og trivsel i grundskolen. Fundene fra disse undersøgelser er svære at overføre til en gymnasiekontekst, hvor bl.a. uddannelsesstrukturelle forhold, undervisningskultur og elevgruppen adskiller sig markant.

Young & Active er udviklet som en indsats der skal inspirere 1.g-elever til at iværksætte og deltage i aktiviteter på gymnasiet og i lokalområdet, der fremmer bevægelse, fællesskab og trivsel. Indsatsen består primært af en tre-timers innovationsworkshop, som alle 1.g-eleverne deltager i i starten af skoleåret 2016/2017.

Young & Active er en del af det multikomponente skolebaserede interventionsprojekt en go’ Bgym’.

Formål

Ph.d.-projektets overordnede formål er at undersøge danske gymnasieelevers bevægelsespraksisser og hvilke betydninger eleverne tillægger bevægelse. Projektet fokuserer i den forbindelse på Young & Active-indsatsens betydning for elevernes bevægelsespraksisser og vil på den baggrund bidrage til procesevalueringen af indsatsen. Projektet vil besvare følgende forskningsspørgsmål i tre delstudier:

  1. Hvordan finder og skaber 1.g-elever på forskellig vis mening i bevægelse? Hvilke betydninger har bevægelse hos 1.g-elever i Danmark?
  2. Hvordan modtages, implementeres og tilpasses Young & Active indsatsen af eleverne på gymnasierne? Hvilke aktiviteter igangsættes og hvordan deltager eleverne i aktiviteterne?
  3. Hvilke kontekstuelle forhold har betydning for Young & Active-indsatsens forankring?

Metode

PhD-studiet er metodologisk inspireret af fænomenologien og der benyttes en etnografisk fremgangsmåde. Følgende metoder benyttes til at indsamle en række datamaterialer, der i forskelligt omfang bidrager til at kunne besvare de tre forskningsspørgsmål: 

  • Feltarbejde på to af projektets indsatsgymnasier (primært delstudie 1)
  • Interview på baggrund af fotodagbøger med elever fra de to gymnasier, hvorpå feltarbejdet foregår (primært delstudie 1)
  • Deltagerobservation af innovationsworkshops (primært delstudie 2 og 3)
  • Fokusgruppeinterview med elever (primært delstudie 2 og 3)
  • Fokusgruppeinterview med lærere (primært 3)
  • Interview med kontaktpersoner/ledelsesrepræsentanter fra alle indsatsgymnasierne (primært 3)

Projektperiode

Projektet er afsluttet

 

Læs mere om en go' Bgym'

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023