Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

En metropol for forskning og undervisning

Samlingen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) i Odense med resten af Campus Odense samt nærheden til det nye universitetshospital vil skabe en unik strategisk mulighed for SDU og bidrage til at gøre området til en stærk metropol for forskning og undervisning.

Nyt SUND-bygningen skal i praksis huse fakultets forsknings- og uddannelsesaktiviteter samt administration, som i dag har til huse i Winsløwparken. 

Den planlagte bygningsmæssige nærhed mellem et af landets store universitetshospitaler og et komplet flerfakultært universitet er unikt for Danmark og i international sammenhæng.

Sammenhæng med Nyt OUH

Den fysiske kobling mellem Nyt OUH og SDU skal give optimale muligheder for at etablere nærtliggende forskningslaboratorier med den højeste internationale standard, for at indgå i nye forskningssamarbejder og –konstellationer og for at opnå et sprudlende studiemiljø.

Det vil åbne dørene for et inspirerende forskningsmiljø, rekruttering af stjernemedarbejdere og -studerende samt give positiv opmærksomhed og samspil med omverdenen.

Konkret skal forskningsmiljøer/laboratorier placeres nær relevante samarbejdspartnere. F.eks. placers Retsmedicin syd for Killerup Rende nær Nyt OUHs patologiske afdeling, og undervisningsområdet til klinisk undervisning placeres central i koblingszonen i sammenhæng med Nyt OUHs lokaler til klinisk undervisning.

Bygningens udformning skal understøtte den planlagte og den ikke-planlagte dialog mellem forskere og studerende fra SDU og Nyt OUH i hverdagen:

  • en nær og daglig kontakt mellem forskere og studerende
  • en aktiv understøttelse af vekselvirkningen mellem forskning og klinisk praksis
  • en bygning der inviterer SDU’s andre fakulteter og andre sundhedsfaglige miljøer indenfor

Translationel forskning

Et bærende element for samspillet mellem de basale, grundlagsskabende fag og de kliniske fag er begrebet translationel forskning. Det dækker over en samarbejdsstruktur med formålet at nedbryde barriererne mellem basal forskning og anvendelser med et kontinuerligt feedback loop, der øger ”oversættelsen” af data til viden.

Tværfagligt samarbejde, deling af data, dataintegration og standardisering integreres til et frugtbart samspil og en udvikling af både forskning og anvendelser.

Dette bliver centralt i fakultetets forskningsstrategi, som overordnet er at fastholde og udvikle SUND som et fakultet med en synlig og afgørende indflydelse på folkesundheden og på sundhedsvæsenets udvikling.

Miljø og energi

Nybyggeriet til SUND skal være bæredygtigt og energioptimeret og leve op til lavenergiklasse 1, og med en indretning som understøtter og fremmer bæredygtig adfærd blandt dets brugere.

Byggeri og natur skal integreres, og samspillet skal inspirere til bevægelse både i inde- og udearealer.

Det er SDUs ønske, at de naturskønne omgivelser tænkes ind som en form for udvidelse af bygningsmassen, således at der skabes sammenhæng mellem natur og bygning, og at der sættes fokus på Active Living. Ved begrebet Active Living forstås en bevidst indtænkning af bevægelse i bygningen og i omgivelserne.

 

Redaktionen afsluttet: 01.02.2012