Skip to main content
Uge 5 2024

Ny rapport afdækker ældres sundhed og trivsel

Vi bliver ældre og ældre, men hvordan er kvaliteten af de mange leveår?

I en ny rapport afdækkes de ældres sundhed og trivsel fra 2010 til 2021 – og på nogle områder helt tilbage fra 1987.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen. Den trækker på udvalgte registre samt data fra i alt cirka 65.000 danskere på 65 år og derover, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelserne Den Nationale Sundhedsprofil og Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen.

”På flere områder går det den rigtige vej med de ældres sundhed. Der er for eksempel færre ældre, der ryger, og færre, der drikker 10 genstande eller flere om ugen, hvilket er en udvikling, vi også ser i resten af befolkningen,” forklarer forsker Veronica Pisinger fra Statens Institut for Folkesundhed.

Der er blevet færre ældre med stillesiddende fritidsaktivitet, mange (65 procent) har tyve eller flere tænder tilbage, og størstedelen (75 procent) vurderer, at deres helbred er enten fremragende, vældig godt eller godt.

”Selvfølgelig er der store forskelle i sundhed og trivsel på tværs af alder. De 65-74-årige har generelt bedre helbred og trivsel sammenlignet med de ældste på 85 år og derover,” siger Veronica Pisinger.

Overvægt og social ulighed

Men der er også områder, hvor det går den forkerte vej: Andelen af ældre med svær overvægt og usunde kostvaner er steget.

Rapporten viser også, at to tredjedele af de ældre lever med to eller flere samtidige sygdomme, også kaldet multisygdom, og cirka halvdelen af ældre på 85 år og derover har et dårligt fysisk helbred.

”I takt med, at vi bliver ældre, og flere lever længere, finder vi også en større andel af ældre, som lever med sygdomme og funktionsbegrænsninger. Men samtidig ser vi ikke et fald i selvvurderet helbred eller lav score på den fysisk helbredsskala, og dét indikerer, at mange ældre vurderer deres helbred som godt på trods af sygdomme,” siger Veronica Pisinger.

Samtidig er der social ulighed på en lang række parametre i ældres sundhed og trivsel. For eksempel har en større andel af ældre borgere med kort uddannelse dårligere fysisk funktionsniveau og ringere trivsel end jævnaldrende med mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Figuren viser andelen, der har to eller flere samtidige sygdomme (multisygdom) blandt mænd og kvinder på 65 år eller derover, fordelt på uddannelse i 2021. Her ses social ulighed i multisygdom, således at andelen er lavere blandt ældre med en mellemlang eller lang uddannelse end blandt ældre med en grundskole som højest fuldførte uddannelse.

 

Kontakt: Forsker Veronica Pisinger, tlf.: 6550 7748, e-mail: vepi@sdu.dk, og forskningschef Anne Illemann Christensen, tlf.: 6550 7773, e-mail: anch@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 31.01.2024