Skip to main content
Uge 47, 2008

Et folkesundhedsproblem, der kan forebygges

Partnervold

Den 25. november er FN’s internationale dag mod vold mod kvinder. Det er en dag, hvor der verden over sættes fokus på vold mod kvinder. I Danmark er det glædeligt, at der er en klar nedadgående tendens i omfanget af partnervold, dvs. vold mod kvinder begået af en nuværende eller tidligere kæreste, samlever eller ægtefælle. Der rapporteres samme tendens i andre nordiske lande og senest fra USA.

Verdens Sundhedsorganisation (WHO) beskriver vold som et globalt folkesundhedsproblem, der er årsag til tab af gode leveår og dårlig trivsel for millioner af kvinder verden over. Statens Institut for Folkesundhed har siden år 2000 fulgt udviklingen i vold mod kvinder, mænd og børn i Danmark med særlig fokus på de helbredsmæssige følger af fysisk vold og seksuelle overgreb. Der indgår spørgsmål om voldsudsættelse i de nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelser, og der er gennemført landsdækkende undersøgelser blandt skolebørn og unge, der kan belyse de mulige sammenhænge mellem voldsudsættelse og helbredsproblemer.

Det er påvist, som det ses i figuren, at kvinder udsatte for fysisk vold rapporterer markant flere helbredsproblemer end ikke voldsudsatte kvinder.

Vold kan forebygges og dermed også de sundhedsmæssige følger af volden. Danmark har siden 2002 haft nationale handlingsplaner til bekæmpelse af vold mod kvinder. Der er afsat særlige satspuljemidler til at støtte voldsofre, videreuddanne relevante faggrupper og ikke mindst til oplysningskampagner med fokus på, at vold i parforhold ikke er et privat problem, men et problem som samfundet ønsker at forebygge.

Inden for de seneste år viser både Politiets Offerstatistik og tal fra landets skadestuer et fald i antallet af voldstilfælde i hjemmet. Beregnet ud fra data i sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 2000 og 2005 skønnes det tilsvarende, at omfanget af partnervold er faldet betragteligt. Men stadigvæk udsættes tusinder af kvinder årligt for fysisk vold fra en nuværende eller tidligere partner - og knap halvdelen har været udsat for grovere former for vold såsom spark, kast mod vægge eller kvælningsforsøg.

Der er stadig et stort behov for oplysningskampagner og lettilgængelige tilbud til voksne voldsofre. Der er også behov for en øget indsats for at forebygge vold i unges kæresteforhold. Instituttets nylige undersøgelse af vold blandt 16-24-årige viser, at kærestevold blandt unge også er et betragteligt problem, ca. 6 % af unge i et kæresteforhold har været udsat for fysisk vold inden for det sidste år. Det er ikke mindst vigtigt at formidle viden om ikke-voldelige konfliktløsninger allerede i barndom og ungdom og gennem undervisning at øge bevidstheden om betydningen af gensidig respekt og hensynsfuldhed for dermed at nedsætte risikoen for vold i unges kæresteforhold.

Udviklingen i Danmark giver håb om, at voldscirklen kan brydes, og at vold i parforhold kan begrænses, og at de folkesundhedsmæssige følger af volden derved kan mindskes.

Figur: Selvrapporteret helbred og trivsel blandt voldsudsatte og ikkevoldsudsatte kvinder, 2005

Figuren stammer fra Rapporten: Mænds vold mod kvinder. Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

Redaktionen afsluttet: 19.11.2008