Skip to main content
Uge 46, 2013

Fysik og alment helbred

Selvvurderet helbred stiger med stigende fysisk aktivitet og kondition

Sandsynligheden for at have et godt selvvurderet helbred stiger jo mere fysisk aktiv man er, og jo bedre kondition man er i. Således er sandsynligheden for at have et godt selvvurderet helbred 12 gange større for personer, der dyrker moderat til hård aktivitet i fritiden og har god kondition sammenlignet med personer, der er stillesiddende i fritiden, og som har dårlig kondition.

En persons vurdering af eget helbred er et godt udtryk for personens aktuelle helbred, og er samtidig en særdeles god faktor til at forudsige sygelighed og dødelighed. Regelmæssig fysisk aktivitet af moderat/hård intensitet forbedrer konditionen, men genetik har også stor betydning for både fysisk aktivitet og konditionsniveau. Såvel selvrapporteret lavt fysisk aktivitetsniveau som objektivt målt dårlig kondition øger risikoen for hjertekarsygdom og tidlig død.

Resultatet er netop publiceret i det internationale tidsskrift Preventive Medicine. Undersøgelsen bygger på data fra KRAM-undersøgelsen, hvor sammenhængen mellem fysisk aktivitet i fritiden, kondition og selvvurderet helbred blandt 10.416 raske voksne blev undersøgt.

Det er på grund af undersøgelsens tværsnitsdesign ikke muligt at konkludere noget om årsagssammenhæng. Det er tænkeligt at god kondition medvirker til et godt selvvurderet helbred, men det er også sandsynligt, at personer med et godt selvvurderet helbred i højere grad er fysisk aktive og dermed i bedre kondition.

Sandsynlighed for godt selvvurderet helbred blandt 10.416 voksne danskere med forskellige niveauer af fysisk aktivitet og kondition. KRAM-undersøgelsen 2007-2008

I undersøgelsen blev fysisk aktivitet og selvvurderet helbred målt ved udfyldelse af et selvadministreret spørgeskema med fire kategorier for fysisk aktivitet i fritiden (stillesiddende, let, moderat og hård) og fem kategorier for selvvurderet helbred (meget dårligt, dårligt, nogenlunde, godt eller meget godt). Godt selvvurderet helbred er defineret ved kategorierne godt eller meget godt. Kondition blev målt indirekte ved estimering af maksimal iltoptagelse i en maksimal cykeltest, og lav, middel og høj kondition er i ovenstående defineret som den henholdsvis laveste, mellemste og højeste tredjedel af kondital i forskellige køns- og aldersgrupper.

I resultaterne er der taget højde for en lang række faktorer; herunder køn, alder, uddannelse, body mass index (BMI), rygning og sociale relationer. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne. Resultaterne er desuden baseret på analyser, hvor der statistisk er taget højde for forskelle i køn, alder og uddannelse mellem deltagende borgere og inviterede borgere i KRAM-kommunerne ved hjælp af vægte udregnet af Danmarks Statistik.

I KRAM-undersøgelsen gennemførte i alt 18.065 personer en helbredsundersøgelse og et spørgeskema om helbred og sundhedsvaner. Undersøgelsen blev gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i 13 kommuner i 2007 og 2008.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 13.11.2016