Skip to main content

Mange kommuner fokuserer på etniske minoriteters sundhed

Etniske minoriteter i kommunerne

To ud af tre kommuner har målrettede indsatser på sundhedsområdet for personer af anden etnisk oprindelse end dansk. Der bliver især arbejdet på at forbedre kost- og motionsvaner, men flere kommuner prøver også at forbedre netværk og sociale relationer i lokalmiljøet for denne gruppe. Det er også udbredt at benytte sig af peer-education, hvor borgere selv formidler viden og erfaringer om en række sundhedsrelaterede emner. På den måde bruger man de ressourcer, som denne minoritetsgruppe selv har. I figuren kan man se, at peer-education finder sted i kommunernes indsatser 43 gange. En mindre del af kommunerne har også specielle tilbud f.eks. til børnefamilier og nybagte mødre og støtte til traumatiserede personer.

Fordelingen af temaer som finder sted i kommunernes indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed

Etniske minoriteter med ikke-vestlig baggrund er i højere risiko for flere kroniske sygdomme og er mere udsatte i forhold til mental sundhed, fx ensomhed, stress og depression sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Etniske minoriteter er desuden overrepræsenteret blandt socialt dårligt stillede, hvilket påvirker sundhedsadfærden. Herudover kan der være uformelle barrierer i adgangen til sundhedsydelser for denne gruppe pga. strukturelle, kulturelle eller sproglige forhold. Kommunerne forsøger i stigende grad at imødegå disse udfordringer ved hjælp af særlige indsatser for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Indsatsernes form spænder vidt og kan fx være kurser, temadage, sundhedscafeer eller individuelle handlingsplaner. Tilbuddene finder sted i en række kommunale arenaer som sundhedscentre, jobcentre, boligselskaber, lokalcentre, biblioteker og sprogskoler.

Mange indsatser er kønsopdelt eller målrettet kvinder. Der er imidlertid kun få indsatser målrettet mænd, ligesom der kun er få indsatser med fokus på ældre og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Få indsatser er evaluerede. Ud af 159 registrerede indsatser er 44 evalueret, planlagt evalueret eller beskrevet i en intern erfaringsrapport. Der mangler dermed i nogen grad stadig viden om hvorvidt og hvordan indsatserne virker.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 31.10.2012