Skip to main content
Uge 37, 2008

Ulykker udgør en stor belastning for sundhedsvæsenet

Ulykker som folkesundhedsproblem

Ulykker er samlet set skyld i ca. 2000 dødsfald og ca. 46.000 mistede leveår hvert år. Det er næsten lige så mange, som skyldes fysisk inaktivitet eller overvægt. Samtidig er skader årsag til ca. 100.000 indlæggelser årligt, hvoraf en meget stor andel skyldes ulykker. Det viser et notat om ulykkers betydning for folkesundheden, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet netop har udarbejdetlavet til brug for Forebyggelseskommissionens arbejde.

De fem hyppigste sygdomsgrupper i forbindelse med sygehusindlæggelse opdelt på aldersgrupper

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen, 2006

Godt 80 % af de ulykkesrelaterede indlæggelser skyldes ulykker i hjemmet og fritiden, mens 14 % skyldes trafikulykker og 5 % arbejdsulykker. For dødsulykkernes vedkommende er andelen af trafikulykker noget større, omkring 20 %. Som det fremgår af figuren er børn og unge samt voksne op til 45-års-alderen særligt udsatte for skader i forhold til andre sygdomsgrupper. Desuden er de ældres faldulykker er skyld i mange længerevarende indlæggelser, og de ældres faldulykker medfører ofte dødsfald eller forringet førlighed.

Mange dødsulykker og sygehusindlæggelser kunne forebygges med den rette indsats. Notatet ser på seks områder, og giver nogle bud på, hvor udfordringerne ligger, og hvilke konkrete indsatser, der kan iværksættes for at nedbringe antallet af tilskadekomne og døde. De seks områder er trafiksikkerhed, sikkerhed på arbejdspladserne, børn og unges ulykker, ældres ulykker, idrætsskader og produktsikkerhed.

Redaktionen afsluttet: 10.09.2008