Skip to main content
Uge 36, 2008

Danmark klarer sig dårligt i Norden

Social ulighed i fødselsvægt

Et barn, som blev født i Danmark i 1981 af en mor der alene havde en grundskoleuddannelse, vejede i gennemsnit 74 gram mindre end et barn født af en mor med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. I 2000 var forskellen blevet forøget til 103 gram. Mens den sociale ulighed i fødselsvægt i Finland, Norge og Sverige var konstant fra 1981 til 2000, så er den forøget betydeligt i Danmark i samme periode.

At blive født med en lav fødselsvægt er forbundet med en lille, men betydende, forøget risiko for en række sygdomme senere i livet. Et fællesnordisk forskningsprojekt har undersøgt sammenhængen mellem forældrenes uddannelse og barnets helbred tidligt i livet i perioden 1981-2000. Forskningen har påvist, at jo længere moderens uddannelse er, desto mere vejer barnet ved fødslen. I 1981 var den sociale ulighed i fødselsvægt størst i Norge, mens uligheden var lavere i Danmark og Sverige. Men i løbet af 80erne og 90erne blev den sociale forskel i fødselsvægt forøget i Danmark, mens den var relativt konstant i Finland, Norge og Sverige.

En mulig forklaring på at mødre med en kort uddannelse føder mindre børn i Danmark end særligt Sverige og Finland kan være at rygning blandt gravide er mere udbredt i Danmark, og at det i særlig høj grad er mødre med kort uddannelse, som ryger.

Den social ulighed i fødselsvægt i Danmark, Finland, Norge og Sverige 1981-2000

Gennemsnitlig forskel i fødselsvægt mellem børn født af mødre med en mellemlang eller lang videregående uddannelse og børn født af mødre, der alene har en grundskoleuddannelse. Værdier over nul angiver at børn, hvis mødre har en mellemlang eller lang videregående uddannelse vejer mere ved fødslen.

Redaktionen afsluttet: 03.09.2008