Skip to main content
Uge 32, 2011

Stor stigning i nyfødte der må have ambulant behandling på sygehuse siden 2008

Ambulant behandling af nyfødte

I de senere år er der sket en markant stigning af nybagte mødre, som møder op på sygehusene med deres nyfødte barn typisk på grund af problemer med amning eller dehydrering. Siden 2008 er andelen af ambulante kontakter af denne art steget med 60 %.

En del af stigningen skyldes muligvis en mere systematisk registrering af henvendelserne, men det kan ikke være hele forklaringen. En anden årsag kan være omlægninger, da stigningen er sket i de år, hvor der er sket en del omlægninger på svangreomsorgen dvs. i forbindelse med fødselsforberedelse, efterfødselssamtaler samt hjemmebesøg tidligt efter fødslen.

Det er yderst sparsomt, hvad der findes af forskningsbaserede undersøgelser af effekterne af de nævnte dele af svangreomsorgen, og derfor kender man heller ikke konsekvenserne af at skære på området.

I de sidste fem år er indlæggelsestiden efter fødsel faldet markant. Det er blevet standard, at flergangsfødende føder ambulant, dvs. at mor og barn udskrives direkte fra fødegangen fire til seks timer efter fødslen, mens førstegangsfødende typisk er indlagt på barselsgangen i 48 timer efter fødslen. Den gennemsnitlige indlæggelselængde er faldet fra 3,5 dage i 2005 til 2,8 dage i 2010.

Antal genindlæggelser og ambulante behandlinger for ernæringsrelaterede diagnoser på landsplan i perioden 2005-2010

Tidligere var den nybagte mor indlagt i fire til fem dage efter fødslen, og mælken var løbet til inden udskrivelsen. Sådan er det ikke i dag, og det har muligvis konsekvenser for de nyfødtes sundhed.

I figuren ses det, at der i perioden 2005-2010 er sket en stigning på 16 % i antallet af nyfødte på landsplan, som indlægges for dehydrering, gulsot samt øvrige ernæringsproblemer inden for de første 28 dage efter fødslen. Stigningen i ambulante behandlinger er særlig kraftig; her ses en stigning på 60 % i behandlinger fra 2008 til 2010.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for svangreomsorg, og anbefaler bl.a. at fødselsforberedelse foregår i mindre hold, og at der her lægges vægt på forberedelse til forældreskab, at alle fødende tilbydes en samtale efter fødslen om graviditeten og fødselsforløbet i det omfang, forældrene har behov for det og at der i forbindelse med ambulante fødsler aflægges et tidligt hjemmebesøg ved jordemoder 1-2 dage efter fødslen samt et besøg af sundhedsplejersken på 3. og 5. dagen efter fødslen, bl.a. med henblik på at vurdere barnets ernæringstilstand.

Der er behov for at evaluere, hvorvidt fødsels-forældre forberedelse i små hold, efterfødselssamtaler til alle med behov, samt tidligt hjemmebesøg kan ruste forældre bedre i forhold til bl.a. tryghed i fødselsforløbet, udvikling af forældreskab og etablering af amning.

Redaktionen afsluttet: 10.08.2011