Skip to main content
Uge 25, 2011

Nye erfaringer med alkoholindsats i sundhedscentre

Kort alkoholintervention i kommuner

En relativ simpel indsats kan ruste medarbejderne i kommunale sundhedscentre til også at tale om alkohol med borgerne. En undersøgelse fra TrygFondens Forebyggelsescenter viser, at det på trods af en række udfordringer er forholdsvis ukompliceret at gøre sundhedscentre i stand til at inkludere korte samtaler om alkoholvaner i mødet med borgerne.

Undersøgelsen, der fokuserer på muligheder og barrierer i implementeringsprocessen, peger på, at det kommunale sundhedscenter er et velegnet sted at forebygge alkoholstorforbrug. Der er generelt interesse for at udvikle området både blandt ledelse og medarbejdere. Det at tilegne sig viden om alkohols skadelige virkninger, screeningsværktøjer og motiverende samtale-inspirerede teknikker opkvalificerer medarbejderne og engagerer dem til at kickstarte det konkrete arbejde med forebyggelse af alkoholstorforbrug, hvilket er et forbrug over Sundhedsstyrelsens højrisiko genstandsgrænser på henholdsvis 14 for kvinder og 21 for mænd.

Medarbejderens eller borgerens barriere

Undersøgelsens deltagere består af 27 sundhedskonsulenter og forebyggende medarbejdere fra fem kommunale sundhedscentre. Resultaterne bygger på 57 kvalitative interviews med medarbejdere, sundhedscenterledere og kommunale beslutningstagere samt 25 observationer af borger/medarbejder-konfrontationer samt relevante møder.

Konklusionen er, at medarbejderne på sundhedscentrene formår både at ændre holdninger og adfærd i forhold til deres rolle i alkoholforebyggelse. Men det er ikke nødvendigvis let; der er udfordringer, som hovedsageligt handler om egne barrierer for at ville tale med borgerne om alkohol, om den danske alkoholkultur og i den forbindelse også om en misforstået hensyntagen til borgere. Ifølge undersøgelsen ser borgerne tilsyneladende ikke umiddelbart noget problem i at tale om egne alkoholvaner. En anden barriere er, at det er forbundet med organisatoriske udfordringer at implementere noget nyt i en travl hverdag, og samtalerne med borgerne skal i forvejen dække mange andre emner.

Praksis på området udvikler sig fortsat, men medarbejdere og ledere på sundhedscentrene er enige om, at hvis udviklingen skal fortsætte og kvaliteten i arbejdet skal sikres, er det vigtigt, at der arbejdes med planer for forankring og systematisering af indsatsen. Der skal opbygges strukturer, der støtter op om indsatsen og skaber fælles fodslag, ligesom mere systematiseret kollegial sparring og fællesskab er nøgleord i forhold til yderligere engagement blandt medarbejderne. Flere af sundhedscentrene har planer om at udpege alkohol-nøglepersoner, der fremover får ansvar for udvikling og opkvalificering på området og sidst, men ikke mindst, er der planer om samarbejde om alkoholforebyggelse på tværs af forvaltninger.

Vil du l├Žse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 22.07.2011