Skip to main content
Uge 19, 2009

Forsøg med 3 x 10 minutters træning viser god effekt

Type 2-diabetes og træning

Fysisk aktivitet kan forbedre niveauet af blodsukker og dermed være med til at forebygge og/eller forsinke forekomsten af de alvorlige komplikationer, der er forbundet med type 2-diabetes (sukkersyge). Komplikationerne øger dødeligheden og medfører en ringere livskvalitet, og fysisk aktivitet anses således for at være en vigtig del af behandling til patienter med type 2-diabetes.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne er fysisk aktive med moderat intensitet i mindst 30 minutter om dagen, hvor det angives, at det ikke behøver at være 30 minutter i træk, men bare sammenlagt 30 minutter i løbet af en dag. Men da der ikke er fundet evidens for, om denne form for opdeling af fysisk aktivitet resulterer i en forbedret kontrol af blod­sukker hos type 2-diabetikere, har vi udført et træningsforsøg med type 2-diabetikere.

18 utrænede mænd med type 2-diabetes i alderen 50-70 år trænede intensivt i fem uger. Mændene blev delt op i to grupper, der begge trænede 6 dage om ugen; En gruppe trænede en enkelt gang dagligt á 30 minutter (gruppe 1x30), mens den anden gruppe trænede 3 gange 10 minutter fordelt ud over dagen (gruppe 3x10). Efter træningsperio­den blev effekten på blandt andet hvileblodtryk, kropsvægt, fedtpro­cent, livvidde, fasteblodsukker samt blodsukkerkoncentration efter indtagelse af sukkervand undersøgt.
Begge træningsgrupper forbedrede deres kondition (direkte måling af maksi­mal iltoptagelse på kondicykel, puls og mælkesyre) i løbet af de fem uger, men kun gruppen, der trænede 3 gange 10 minutter opnåede en positiv effekt på fasteblod­sukkeret, da det blev nedsat. Fasteblodsukker var efter træning 10 % lavere end før træning i denne gruppe. Figuren viser udviklingen i fasteblodsukkeret for individerne, som trænede 3 gange 10 minutter. Der blev ikke fundet effekter i de øvrige målte parametre for hverken den ene eller den anden træningsgruppe.

Fasteblodsukkerværdier før og efter træning blandt 9 mænd med type 2-diabetes, som trænede 10 minutter tre gange i løbet af dagen (3x10) Hvert individ er illustreret ved en streg.

At forbedring i fasteblodsukker kun ses i gruppen, der trænede flere gange om dagen, kan skyldes, at det samlede energiforbrug under flere kortvarige træningsintervaller overstiger energiforbruget ved et langt interval.

Det er vanskeligt at konkludere ud fra en enkeltstående videnskabelig under­søgelse, men hvis disse resultater genfindes i andre lignende undersøgelser, kan en opdeling af træning over dagen i stedet for et langt interval fungere som et alternativ for de patienter med type 2-diabetes, som har vanskeligt ved at være fysisk aktive i en længere periode. Dette med henblik på at opnå en bedre regulering i blodsukker.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 06.05.2009