Uge 17, 2008

Færre hovedskader i cykelulykker – havetrampoliner fortsætter himmelflugten

Ulykkestendenser 2007

Opgørelsen af ulykkesregisterets data for 2007 er nu tilendebragt, og vi kan på baggrund af registreringerne på de fire skadestuer i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers se på udviklingen i ulykkesmønsteret siden tidligere år. Nedenstående tal er beregnet for hele Danmark, på baggrund af Ulykkesregisterets tal.

Andelen af hovedskader er størst hos cyklisterne - men børn og unge viser vejen

Antallet af trafikulykker er steget, især som følge af en stigning af tilskadekomne i personbil, på knallert og på motorcykel. Blandt de tilskadekomne i personbil er der hyppigst tale om skader på nakke (42%), hovedet (15%) og brystkasse (11%). Der er dog mange personer, hos hvem skadestuens personale ikke konstaterer nogen skade.

Antallet at tilskadekomne på cykel i 2007 er faldet i forhold til 2006, og udviklingen er særlig tydelig for de 20-29 årige. Cykelhandlerne melder om stigende salg af cykelhjelme og den ekstra beskyttelse af hovedet, slår nu også igennem i statikkerne. Hovedskaderne udgør i 2007 22% af skaderne ved cykelulykker, hvilket er et fald fra 28% i 1998. Faldet i andelen af hovedskader ved cykelulykker var særlig markant for børn og unge under 20 år, nemlig fra 34% i 1998 til 22% i 2007. En positiv udvikling, selvom hovedskaderne stadig udgør en alt for stor andel. For knallertulykkerne er stigningen især sket blandt de unge på 15-19 år. Andelen af hovedskader hos de tilskadekomne knallertkørere udgør i 2007 omkring 13%, lidt lavere end de 15-17% andelen har ligget på tidligere år. Der er dog fortsat et stykke ned til den andel af hovedskader på 10% der gælder for motorcykelulykker.

Trampolinskader i kraftig stigning

Antallet af hjemme/fritidsulykker er uændret i 2007 og tæller godt 420.000 skadestuekontakter. Ulykker med havetrampoliner er igen i år blandt højdespringerne. Siden 2005 er antallet af tilskadekomne mere end fordoblet. Beregningen ud fra Ulykkesregisteret er dog behæftet men nogen usikkerhed, idet der er store regionale forskelle, med flest ulykker i Jylland, tendensen er dog klar. De hyppigste skader ved trampolinulykkerne er knoglebrud og forstuvninger, som hver for sig udgør ca. 1/3 af skaderne. Hver fjerde trampolinskade skyldes fald ned fra trampolinen, disse er de alvorligste, idet 16% af skaderne førte til indlæggelse.

Antallet af rideulykker er steget, om end mindre markant. Stigningen gælder især kvinder i alderen 30-60 år. Dette skyldes sandsynligvis et stigende antal ridende i denne aldersgruppe. Desuden steg også antallet af ulykker ved motocross til ca. 1700. Disse ulykker rammer især 10-19 årige drenge og er relativt alvorlige, idet 14% blev indlagt.

Antallet af fald ned fra køjesenge er betydeligt mindre i 2007, i forhold til tidligere år. Forklaringen er sandsynligvis at færre børn sover i køjesenge. Ellers var de mest markante ændringer relateret til vejret: Der var i 2007 få der kom på skadestuen efter insektstikstik, særligt hvepsestik, og der var meget få kælkeulykker.

Tabel: Udvalgte ulykkestyper der viste en stigning eller fald i antallet af skadestuebesøg fra 2006 til 2007 eller over en længere periode

Tabellen viser data beregnet for hele Danmark, baseret på registreringen til Ulykkesregisteret på fem skadestuer i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Desuden indgår skadestuebesøg på skadestuen på Herlev sygehus til og med 2006. De beregnede tal er dog justeret i forhold til dette. Visse ulykkestyper er ujævnt fordelt over landet, og der kan derfor være en betydelig usikkerhed på de beregnede tal for hele Danmark.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies