Skip to main content
Uge 17, 2008

Færre hovedskader i cykelulykker – havetrampoliner fortsætter himmelflugten

Ulykkestendenser 2007

Opgørelsen af ulykkesregisterets data for 2007 er nu tilendebragt, og vi kan på baggrund af registreringerne på de fire skadestuer i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers se på udviklingen i ulykkesmønsteret siden tidligere år. Nedenstående tal er beregnet for hele Danmark, på baggrund af Ulykkesregisterets tal.

Andelen af hovedskader er størst hos cyklisterne - men børn og unge viser vejen

Antallet af trafikulykker er steget, især som følge af en stigning af tilskadekomne i personbil, på knallert og på motorcykel. Blandt de tilskadekomne i personbil er der hyppigst tale om skader på nakke (42%), hovedet (15%) og brystkasse (11%). Der er dog mange personer, hos hvem skadestuens personale ikke konstaterer nogen skade.

Antallet at tilskadekomne på cykel i 2007 er faldet i forhold til 2006, og udviklingen er særlig tydelig for de 20-29 årige. Cykelhandlerne melder om stigende salg af cykelhjelme og den ekstra beskyttelse af hovedet, slår nu også igennem i statikkerne. Hovedskaderne udgør i 2007 22% af skaderne ved cykelulykker, hvilket er et fald fra 28% i 1998. Faldet i andelen af hovedskader ved cykelulykker var særlig markant for børn og unge under 20 år, nemlig fra 34% i 1998 til 22% i 2007. En positiv udvikling, selvom hovedskaderne stadig udgør en alt for stor andel. For knallertulykkerne er stigningen især sket blandt de unge på 15-19 år. Andelen af hovedskader hos de tilskadekomne knallertkørere udgør i 2007 omkring 13%, lidt lavere end de 15-17% andelen har ligget på tidligere år. Der er dog fortsat et stykke ned til den andel af hovedskader på 10% der gælder for motorcykelulykker.

Trampolinskader i kraftig stigning

Antallet af hjemme/fritidsulykker er uændret i 2007 og tæller godt 420.000 skadestuekontakter. Ulykker med havetrampoliner er igen i år blandt højdespringerne. Siden 2005 er antallet af tilskadekomne mere end fordoblet. Beregningen ud fra Ulykkesregisteret er dog behæftet men nogen usikkerhed, idet der er store regionale forskelle, med flest ulykker i Jylland, tendensen er dog klar. De hyppigste skader ved trampolinulykkerne er knoglebrud og forstuvninger, som hver for sig udgør ca. 1/3 af skaderne. Hver fjerde trampolinskade skyldes fald ned fra trampolinen, disse er de alvorligste, idet 16% af skaderne førte til indlæggelse.

Antallet af rideulykker er steget, om end mindre markant. Stigningen gælder især kvinder i alderen 30-60 år. Dette skyldes sandsynligvis et stigende antal ridende i denne aldersgruppe. Desuden steg også antallet af ulykker ved motocross til ca. 1700. Disse ulykker rammer især 10-19 årige drenge og er relativt alvorlige, idet 14% blev indlagt.

Antallet af fald ned fra køjesenge er betydeligt mindre i 2007, i forhold til tidligere år. Forklaringen er sandsynligvis at færre børn sover i køjesenge. Ellers var de mest markante ændringer relateret til vejret: Der var i 2007 få der kom på skadestuen efter insektstikstik, særligt hvepsestik, og der var meget få kælkeulykker.

Tabel: Udvalgte ulykkestyper der viste en stigning eller fald i antallet af skadestuebesøg fra 2006 til 2007 eller over en længere periode

Tabellen viser data beregnet for hele Danmark, baseret på registreringen til Ulykkesregisteret på fem skadestuer i Glostrup, Frederikssund, Esbjerg og Randers. Desuden indgår skadestuebesøg på skadestuen på Herlev sygehus til og med 2006. De beregnede tal er dog justeret i forhold til dette. Visse ulykkestyper er ujævnt fordelt over landet, og der kan derfor være en betydelig usikkerhed på de beregnede tal for hele Danmark.

Redaktionen afsluttet: 23.04.2008