Skip to main content
Uge 13, 2009

Behov for øget specialisering af ludomanibehandling

Spilleafhængighed

Ludomanibehandlingen på behandlingscentret Majorgården er netop blevet evalueret af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. På Majorgården kan personer, som lider af patologisk spillelidenskab – også kaldet ludomaner, enten få ambulant behandling eller en korterevarende døgnbehandling efterfulgt af den ambulante behandling. Der er endvidere familiebehandling og efterbehandling med i det samlede behandlingstilbud.

For de fleste ludomaner begynder behandlingen på Majorgården med et døgnforløb, som er tilrettelagt efter samme program som alkoholbehandlingen, og hvor ludomanerne indgår i grupper med patienter, der er afhængige af alkohol eller stoffer. Døgnbehandlingen efterfølges af et ambulant forløb, som udelukkende er målrettet ludomaner.

Mere specialiseret behandling

Generelt udtrykker patienterne tilfredshed med ludomanibehandlingen, men evalueringen peger på, at der i døgnregi kan være behov for en øget specialisering af behandlingstilbuddet. Flere ludomaner føler sig anderledes og udenfor, når de behandles sammen med alkohol- og stofafhængige, og enkelte har oplevet det som ubehageligt at være i behandling med folk, som i starten af behandlingsforløbet var påvirkede og på nedtrappende medicin. De føler, at ludomani adskiller sig fra alkoholafhængighed på væsentlige punkter, og deres ønske er derfor, at man behandler forskellige afhængighedstyper forskelligt og hver for sig også i døgnbehandlingsdelen. Ludomanerne beskriver fx, at de bliver utålmodige og rastløse af alle gentagelserne i behandlingen, idet de er bedre til at huske end alkoholafhængige. Ifølge ludomanipatienterne var der også forståelsesproblemer mellem forskellige afhængighedstyper, hvilket for flere af dem betød, at de havde svært ved at deltage fuldt ud i den gruppebaserede behandling. Omvendt mener nogle patienter dog, at det kan være en fordel at blande behandling af forskellige afhængighedstyper sammen.

Maskin- og aktionsspillere

Sammenfattende peger undersøgelsen på, at sammensætningen af patienter kan have stor betydning for deres udbytte af behandlingen. Det samme gælder, når patienterne mener, at man med fordel kan differentiere mellem maskin- og aktionsspillere. Aktionsspillere spiller fortrinsvis spil, som kræver visse færdigheder, viden og research, som fx oddset, poker, kasino osv., mens maskinspillere hovedsageligt spiller på spilleautomater, hvor udfaldet er tilfældigt, forstået på den måde, at viden og færdigheder ikke påvirker resultatet af spillet. Ifølge patienterne vil de to ludomantyper ofte have svært ved at forstå hinanden, ligesom deres problemer vil være forskellige, og det bør der tages højde for i behandlingen.

Undersøgelsen af Majorgårdens ludomanibehandling er baseret på kvalitative interviews med patienter, pårørende og behandlere samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 50 patienter. Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet, at betydeligt flere mænd end kvinder har været i behandling for ludomani på centret, og at patienterne aldersmæssigt spreder sig fra 19 år og op til 62 år. For mere end halvdelen gælder det, at nogen i deres familie, en ven eller anden vigtig person i deres liv har, eller har haft, problemer med spil. De mest udbredte former for spil blandt patienterne er spilleautomater og Oddset. En tredjedel har tidligere været i behandling for misbrug af enten alkohol, piller, sovemedicin, hash eller narkotika, og under halvdelen af patienterne var i beskæftigelse på indskrivningstidspunktet, mens resten enten modtog kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse eller pension.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.03.2009